Uppdrag till länsstyrelserna att kartlägga vattensituationen i landet

Report this content

Regeringen har idag beslutat att ge samtliga länsstyrelser i uppdrag att kartlägga och analysera vattensituationen på regional och lokal nivå i respektive län. Länsstyrelserna ska enligt uppdraget också redovisa vilken förmåga som finns för att förebygga och hantera en vattenbristsituation. Uppdraget syftar till att ge fördjupad information om situationen för att vara förberedd på eventuell vattenbrist.

Värmen och torkan de senaste tre åren har i flera regioner inneburit påfrestningar på yt- och grundvattentillgångarna och påverkan på vattenbalanser. Grundvattennivåerna i de stora grundvattenmagasinen är under de normala i stora delar av landet och vattenbrist kan uppstå under denna sommar om inte påfyllning av grundvattnet sker under våren.

Även om problemet med låga vattennivåer och flöden inte är permanent förväntas dricksvattenförsörjningen i Sverige påverkas av klimatförändringarna. Nuvarande situation med låga vattennivåer kan bli långvarig eftersom det kräver flera säsonger med riklig nederbörd för att återställa vattenmagasinen. Regeringen vill med uppdraget skaffa sig tidig och fördjupad information om situationen för att vara förberedd på eventuell vattenbrist.

- Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för ett fungerande samhälle och näringsliv. Uppdraget till länsstyrelserna att kartlägga och analysera vattensituationen i länen och bedöma förmågan att hantera vattenbrist ges för att skapa så goda förutsättningar som möjligt att hantera en eventuell vattenbrist, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

​Genomförandet av uppdraget ska ske i dialog med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och berörda statliga myndigheter. Uppdraget ska redovisas den 20 maj och den 15 juli 2019. Genomförandet av uppdraget och redovisningen ska samordnas av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Kontakt:
Hanna Alexandersson
​Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073-0817685
hanna.alexandersson@regeringskansliet.se

Taggar: