Utredning om att säkerställa en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral

Report this content

Regeringen har idag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över prövningsprocesser och regelverk i syfte att säkerställa en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral.

Mineralnäringen är en viktig del av svensk industri, och utgör en bas för svensk export med betydelse för jobb, företag och välfärd. Den har därtill stor betydelse för utvecklingen av viktiga delar av den svenska tillverkningsindustrin, i synnerhet de som krävs för att klara klimatomställningen samt de som är viktiga för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

I takt med att smart och grön teknik blir allt vanligare så ökar behovet av många innovationskritiska metaller och mineral. Dessa kan till exempel vara nödvändiga för vindkraftverk, elbilsbatterier och andra produkter som kommer att efterfrågas i ökad utsträckning när världen ställer om till ett fossilfritt samhälle. Mineralutvinning innebär samtidigt ofta en betydande påverkan på miljön och på motstående markanvändningsintressen i det berörda området.  

Vid en ökad efterfrågan på innovationskritiska metaller och mineral kan intresset för utvinning och återvinning av dessa komma att öka.

– Den gröna omställningen ökar behovet av råvaror från gruv- och mineralnäringen. Vi behöver förändra regelverk och prövningsprocesser för att säkerställa en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Sverige ska även i fortsättningen vara ett föregångsland inom mineralnäringen vad gäller hållbar utveckling, i linje med Agenda 2030. Försörjning av hållbart producerade innovationskritiska metaller och mineral, genom primära material och från återvinning ur sekundära material, kan ha betydelse för utvecklingen och omställningen av viktiga delar av den svenska industrin samt transport- och energisektorn.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2022.

Kontakt:
Sara Khatemi

Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Tel 076 129 67 08
sara.khatemi@regeringskansliet.se

Mer om utredningen
 Utredaren ska analysera och föreslå:

- Förändringar av prövningsprocesser och regelverk så att bättre hänsyn kan tas både till ett projekts lokala miljöpåverkan och dess samhällsnytta, till exempel minskad global klimatpåverkan.

- Förändringar av prövningsprocesser och regelverk så att en större andel av det värde som gruv- och mineralnäringen genererar kan komma hela landet till del.

De förändringar som föreslås ska inte innebära att det totala skattetrycket på gruv- och mineralnäringen ökar eller att investeringsklimatet försämras.

Utredningen är inte begränsad till någon specifik del av prövnings-processerna eller regelverken, vare sig det rör primära material eller sekundära material. I uppdraget ingår dock inte att föreslå ändringar av domstolarnas organisation eller av domstolarnas handläggning av mål eller ärenden. Vid utformning av förslag ska konsekvenser för miljön beaktas. Förslagen ska vara förenliga med EU-rätten.

Taggar: