Delegering av skyddsjakt på varg 2012

Nu är 2012 års delegationsbeslut till länsstyrelserna i norra och mellersta Sverige om skyddsjakt på varg klara. I besluten från Naturvårdsverket ingår ett handlingsutrymme för länsstyrelserna att besluta om hur många vargar som kan få fällas vid skyddsjakt under 2012.

Handlingsutrymmet för skyddsjakt på varg 2012 är totalt 32 vargar fördelat på 25 vargar i mellersta förvaltningsområdet och 7 vargar i norra förvaltningsområdet.

Årets beslut om handlingsutrymme om totalt 32 vargar innebär en ökning av vargar som kan fällas vid skyddsjakt . Förra året var handlingsutrymmet 12 vargar, vilket visade sig vara lågt för det behov som uppkom under 2011.

– Vi gör en ny bedömning om det högsta antal vargar som länsstyrelserna får besluta om varje år beroende på hur vargstammen utvecklar sig. Nu ökar antalet vargar och därmed kan också risken för allvarliga skador öka. Det har också tillkommit ett län, Jämtland, som får beslutanderätt. Därför behövs ett ökat handlingsutrymme för skyddsjakt under 2012. Men det betyder inte att hela handlingsutrymmet används. Det är alltid behovet av skyddsjakt som styr, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.

Årets handlingsutrymme ger län med delegation möjlighet att besluta om skyddsjakt utan att behöva vända sig till Naturvårdsverket. Det ger också handlingsutrymme för Naturvårdsverket att vid behov besluta om skyddsjakt i de län som inte har egen delegation. Om behovet av skyddsjakt i länen med delegation blir större än 32 vargar så återgår beslutanderätten till Naturvårdsverket.

Skyddsjakt – en möjlighet att förhindra allvarlig skada
Skyddsjaktsbeslut är aldrig rutinbeslut utan en bedömning från fall till fall.

För att det ska bli aktuellt med skyddsjakt måste kriterierna för skyddsjakt vara uppfyllda och beslutet får inte försvåra gynnsam bevarandestatus för vargstammen. Kriterierna handlar bland annat om:

  • att en skada ska ha uppkommit
  • att det finns stor risk för allvarlig skada
  • att det inte finns någon annan lämplig lösning.

– Beslut om skyddsjakt ska inte ses som ett uppdrag. Det är en möjlighet för enskilda att kunna förhindra allvarlig skada. Det är också viktigt att poängtera att beslut om skyddsjakt gäller främst enstaka vargar eftersom det är mycket svårt att visa att hela familjegrupper orsakar en skada, säger Ruona Burman.

Nytt för i år är att en myndighet på eget initiativ kan besluta om skyddsjakt i förebyggande syfte för att förhindra att allvarlig skada uppkommer. Då gäller att det är myndigheten som ansvarar för hur man organiserar skyddsjakten.

Beslutet träder i kraft den 13 januari 2012 och ersätter tidigare beslut. Nuvarande beslut gäller till 31 december 2012.

Läs mer

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ruona Burman, viltsamordnare, 010-698 12 54, ruona.burman@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön.

Naturvårdsverket har cirka 530 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund och Kiruna.

Taggar:

Om oss

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och Östersund.