Citat

- Om vi kan öka livslängden genom att återanvända textilier istället för att slänga dem i soporna och köpa nya, minskar konsumtionen av nyproducerade kläder och vi sparar både råvaror, energi, vatten och kemikalier.
Christina Jonsson, samordnare för avfallsstatistiken på Naturvårdsverket
– Efterbehandlingen utgör en del av täktverksamheten, och den måste därför prövas samtidigt som denna, vilket inte har skett.
Torunn Hofset, miljöjurist på Naturvårdsverket
- De senaste åren har antalet sälar ökat och en licensjakt som utformas på liknande sätt som dagens regionala skyddsjakt skulle inte hota sälbestånden. Snarare kan det vara ett sätt att minska konflikten mellan sälarna och fiskenäringen som känner av ökade skador på fiskeredskap och fångster.
Per Risberg, handläggare på Naturvårdsverket
- Intresset för säljakt behöver höjas om det ska gå att fylla nuvarande tilldelningar vid säljakt. Det är svårt och tidskrävande att jaga säl.
Per Risberg, handläggare på Naturvårdsverket
– Det är bra att skyddet av natur kan bidra till lokal företagsamhet, och att skyddet kan ske med lokal delaktighet. I Östergötlands län som exempel anlitade länsstyrelsen över 200 företag som utförde arbeten för totalt 11,5 miljoner kronor.
Ingela Hiltula, chef för enheten för förvaltningsärenden och bidrag på Naturvårdsverket
Bo Lundin, chef för enheten för markersättning och fastigheter
– Merparten av medlen har gått till att skydda skog, främst nedanför fjällen men även skog på myrar och kring värdefulla vattendrag. Detta tar oss närmare att nå riksdagens miljökvalitetsmål Levande skogar.