Insatser för skyddad natur ger arbetstillfällen och ökad tillgänglighet

Huvudsyftet med anslaget för skydd och skötsel av värdefull natur är att bidra till miljökvalitetsmålen. Men anslaget har också bidragit till att skapa arbetstillfällen genom att lokala entreprenörer anlitas för skötsel av nationalparker, naturreservat och annan värdefull natur. De ökade satsningarna på tillgänglighet i skyddade områden har gjort att besökarna får mer ut av sina utflykter.

Det rapporterar Naturvårdsverket till regeringen i redovisningen av hur medlen för skydd och skötsel av värdefull natur använts de senaste tre åren.

Anslaget för åtgärder i värdefull natur var ungefär 615 miljoner kronor år 2012. Nära hälften fördelas till länsstyrelserna som schablonbidrag för skötsel av skyddade områden. De flesta restaureringar gäller betesmarker.

– Det är bra att skyddet av natur kan  bidra till lokal företagsamhet  och att skyddet kan ske med lokal delaktighet. I Östergötlands län som exempel anlitade länsstyrelsen över 200 företag som utförde arbeten för totalt 11,5 miljoner kronor, säger Ingela Hiltula, chef för enheten för förvaltningsärenden och bidrag på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket arbetar tillsammans med länsstyrelserna för att öka tillgängligheten i skyddad natur. Det handlar till exempel om att rusta upp entréer och att anlägga leder där rullstolar och barnvagnar kan komma fram. Det handlar också om naturvägledning för att till exempel skolklasser, ska få större glädje av besöken. Enbart nationalparkerna i Sverige hade 2012 cirka 2 miljoner besök. 

Högintensivt arbete med skydd av natur

Arbetet med att skydda natur har varit högintensivt 2010-2012. Det beror inte minst på överenskommelsen mellan Sveaskog och Naturvårdsverket från 2008  om bildande av naturreservat av nära 350 områden i hela landet, främst i Norrbotten och Västerbotten.

– Merparten av medlen har gått till att skydda skog, främst nedanför fjällen men även skog på myrar och kring värdefulla vattendrag. Detta tar oss närmare att nå riksdagens miljökvalitetsmål Levande skogar, säger Bo Lundin, chef för enheten för markersättning och fastigheter. 

Totalt fanns 750 miljoner kronor till områdesskyddsverksamheten under  2012. Allt fler markägare väljer att få intrångsersättning framför att sälja sin mark till staten när naturreservat bildas. År 2010 valde 50 procent av markägarna intrångsersättning och i fjol gjorde 75 procent så. Det ökade intresset beror på att expropriationslagen ändrades 2010 så att ersättningen ökade till 25 procent över marknadsvärdet för marken.

Bo Lundin, chef för enheten för markersättning och fastigheter, 010-698 1420, bo.lundin@naturvardsverket.se

Ingela Hiltula, chef för enheten för förvaltningsärenden och bidrag, 010-698  1580, Ingela.hiltula@naturvardsverket.se

Stina Söderqvist, presskontakt, 010-698 13 00, 076-888 22 35, stina.soderqvist@naturvardsverket.se

Taggar:

Om oss

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och Östersund.

Citat

– Det är bra att skyddet av natur kan bidra till lokal företagsamhet, och att skyddet kan ske med lokal delaktighet. I Östergötlands län som exempel anlitade länsstyrelsen över 200 företag som utförde arbeten för totalt 11,5 miljoner kronor.
Ingela Hiltula, chef för enheten för förvaltningsärenden och bidrag på Naturvårdsverket
Bo Lundin, chef för enheten för markersättning och fastigheter
– Merparten av medlen har gått till att skydda skog, främst nedanför fjällen men även skog på myrar och kring värdefulla vattendrag. Detta tar oss närmare att nå riksdagens miljökvalitetsmål Levande skogar.