Naturvårdsverket överklagar kalkbrytning i Ojnareskogen

Mark- och miljödomstolens dom om kalkbrytning i Bunge, Ojnareskogen, är inte förenlig med EU-rätt och svensk rätt, anser Naturvårdsverket.

Om domen vinner laga kraft är det risk för att Sverige tillämpar unionsrätten felaktigt. Täktverksamheten kan ge oåterkalleliga skador på naturmiljön på Gotland. De skyddsåtgärder som beslutats är inte tillräckliga.

Naturvårdsverket anser att domstolen inte borde ha meddelat tillstånd. Under målets gång har det blivit tydligt genom det material som lagts fram att det finns stora kunskapsluckor när det rör verksamhetens påverkan på tre närliggande Natura 2000-områden. Det innebär att tillstånd inte kan ges till kalkbrytningen, enligt Naturvårdsverket.

Bristerna rör bland annat bolagets modellberäkningar av hur grund- och ytvatten påverkas. I domstolen framfördes kritik mot detta från Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län, ArtDatabanken samt tre professorer i hydrogeologi.

Frågan om efterbehandling av området när kalkbrytningen är över har mark- och miljödomstolen skjutit på framtiden.

– Efterbehandlingen utgör en del av täktverksamheten, och den måste därför prövas samtidigt som denna, vilket inte har skett säger Torunn Hofset, miljöjurist på Naturvårdsverket.

En annan viktig punkt gäller dispens från artskyddsförordningens fridlysningsbestämmelser. Naturvårdsverket anser att det saknas tillräckliga utredningar om vilka arter som riskerar att påverkas, samt om dispens kan medges.

– Det är många gånger svårt att följa hur domstolen har resonerat i den här domen. Resonemangen är inte så tydliga eller utförliga som de behöver vara i ett sådant här fall som kan få prejudicerande betydelse för bedömning av andra liknande projekt, anser Torunn Hofset, miljöjurist på Naturvårdsverket.

Läs överklagandet av deldomen (pdf 215 kB)

Läs mer om Naturvårdsverkets tidigare synpunkter och skrivelser om Bunge-ärendet

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Torunn Hofset, miljöjurist på Naturvårdsverket, 010-698 10 00, torunn.hofset@naturvardsverket.se

Stina Söderqvist, presskontakt, 010-698 13 00, 076-888 22 35, stina.soderqvist@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål.

Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund.

Taggar:

Om oss

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och Östersund.

Citat

– Efterbehandlingen utgör en del av täktverksamheten, och den måste därför prövas samtidigt som denna, vilket inte har skett.
Torunn Hofset, miljöjurist på Naturvårdsverket