Dubbelt så många statliga myndigheter får full poäng i Naturvårdsverkets ranking

Naturvårdsverkets årliga uppföljning av de statliga myndigheternas miljöledningsarbete visar på flera positiva resultat. Antalet myndigheter som fått full poäng har nästan fördubblats sedan förra årets mätning.

22 myndigheter är miljöcertifierade, vilket motsvarar 11 procent av de som lämnat in uppgifter. Ett flertal myndigheter har utvecklat miljöledningssystem, och klättrat uppåt i rankingen. Flera anger också att de är på gång att miljöcertifiera sin verksamhet. Uppföljningen visar att de myndigheter som är miljöcertifierade har högre kvalitet på sina redovisade uppgifter och därmed bättre möjlighet till systematiskt miljöledningsarbete.

- Det är en glädjande utveckling, säger Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket. Vi kan som statliga myndigheter vara föredömen i arbetet med att minska vår miljöpåverkan..

Uppföljningen visar också på några områden som behöver förbättras. Det handlar till exempel om att bättre kunna identifiera betydande miljöpåverkan, kvaliteten på de mål och handlingsplaner som upprättas samt den statistik som samlas in för resor, energianvändning och upphandling.

Syftet med uppföljningen är skapa en överblick över myndigheternas systematiska miljöledningsarbete. För 2011 har 192 av 194 myndigheter redovisat till Naturvårdsverket. Nytt för i år är att en rankning också sker av departementen beroende på hur många poäng deras myndigheter fått i sitt miljöledningsarbete.

- Det sker en tydlig utveckling mot att myndigheterna får bättre insamlingsmetoder och mer fullständig rapportering, säger Kristina von Oelreich, biträdande avdelningschef och ansvarig för rapporten. Men jämförelser med föregående års siffror och mellan myndigheter bör ändå ske med viss försiktighet.

Enligt förordningskrav ska statliga myndigheter ha ett aktivt miljöledningsarbete för att minska sin miljöpåverkan. Läs mer i förordningen.

Länk till pressmeddelandet på Naturvårdsverkets webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Kristina von Oelreich, bitr avdelningschef, 010-698 10 12, kristina.vonoelreich@naturvardsverket.se

Stina Söderqvist, presskontakt, 010-698 13 00, 076-888 22 35, stina.soderqvist@naturvardsverket.se

 

Om oss

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och Östersund.

Dokument & länkar