Kalkbrytning i Bunge skadar miljön

I somras överklagade Naturvårdsverket Nordkalks tillstånd för kalkbrytning i Bunge på Gotland till Högsta domstolen. Nordkalk har inte visat hur verksamheten skulle kunna bedrivas utan att unika naturvärden går till spillo, vilket var en förutsättning för tillåtligheten. 

─ Det är oklart hur miljöbalken ska tillämpas i en sådan situation. Det är därför angeläget att Högsta domstolen engagerar sig i vårt överklagande, säger generaldirektör Maria Ågren.

I juli gav mark- och miljööverdomstolen tillstånd till Nordkalk för kalkbrytning i Bunge på norra Gotland.

─ Domstolen har tagit beslutet utan att kunna försäkra sig om att det inte får negativa konsekvenser för den natur som Sverige åtagit sig att skydda, menar Maria Ågren.

Naturvårdsverket bedömer att de två närliggande Natura 2000-områdena Bräntings haid och Bästeträsk kommer att ta skada av kalkbrytningen. Livsmiljöer och arter i själva Natura 2000-områdena kommer att skadas. Verksamheten skär också rakt igenom ett stort sammanhängande våtmarksområde. Naturen är så unik att Naturvårdsverket har föreslagit att en nationalpark ska bildas här.

Överklagar för att värna miljön

Naturvårdsverket har i somras överklagat Mark- och miljööverdomstolens domslut till Högsta domstolen samt begärt inhibition av verkställigheten.

– Sverige har i stora delar en bra miljölagstiftning, menar Maria Ågren. Men i Bunge har miljöbalken inte tillämpats på ett korrekt sätt.

I överklagandet till Högsta domstolen visar Naturvårdsverket varför domen inte enbart strider mot svensk lagstiftning, utan även mot EU:s naturvårdsdirektiv. Om Högsta domstolen inte tar upp målet till prövning och Mark- och miljööverdomstolens dom vinner laga kraft finns risker för ett läge av rättsosäkerhet kring vad som gäller. Risken finns också att domen får en prejudicerande effekt som får negativa effekter på annan skyddsvärd natur.

Naturvård och kalkbrytning kan samexistera
Naturvårdsverket har under domstolsprocessen visat att det finns alternativa lokaliseringar på Gotland där samma kalkkvalitéer förekommer men där risken för skada på värdefull natur och grundvatten är mycket mindre. Nordkalk har också 2010 köpt ett mycket stort område mark i det område som Naturvårdsverket föreslagit som ett bättre alternativ för täkten.

─ Bunge är den sämsta tänkbara lokaliseringen av en täkt eftersom den ligger i direkt anslutning till två Natura 2000-områden och i ett område med unikt höga naturvärden och samtidigt en mycket komplex och känslig hydrologi. Istället borde området skyddas som nationalpark för framtida generationer, säger Krister Mild, handläggare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Ågren, generaldirektör, 010-698 13 00, maria.agren@naturvardsverket.se

Krister Mild, handläggare, 010-698 10 87, krister.mild@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön.

Naturvårdsverket har cirka 530 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund och Kiruna.

Taggar: