Mängden matavfall minskar i Sverige

Mängden matavfall från butiker, restauranger och hushåll i Sverige minskar. Störst procentuell minskning har skett hos restauranger och butiker, där matavfallet har minskat med mellan 15 och 35 procent. Störst minskning i mängd har skett hos hushållen. Det visar en ny kartläggning som Naturvårdsverket låtit göra.

Även om det finns osäkerheter i siffrorna indikerar kartläggningen att butiker och restauranger minskar sitt matavfall och har blivit bättre på att sortera ut det matavfall som uppstår, det är mindre mat i den vanliga soppåsen jämfört med för två år sedan. Men fortfarande utgörs en stor del av matavfallet i restauranger och butiker av matsvinn, det vill säga mat som kunde ha ätits. Undersökningen visar att i - restauranger är det frukt och grönsaker som står för den största andelen (39 procent) av den mat som kastas. För livsmedelsbutiker står kött, fisk och ägg för de största avfallsmängderna (omkring 35 procent) följt av frukt och grönsaker (25 procent).

Undersökningen visar att även hushållen har minskat sitt matavfall och blivit bättre på att sortera ut. Hushållen svarar fortfarande för den största delen matavfall i Sverige, i storleksordningen 720 000 ton. Detta motsvarar cirka 74 kilo per person. Då ingår inte det flytande avfallet. Av hushållens matavfall uppgår andelen matsvinn till omkring 30 procent vilket är i samma storleksordning jämfört med för två år sedan.

─ Matsvinnet har minskat, det är en bra början och mer behöver ske. För att ytterligare minska mängderna mat som slängs i onödan behöver medvetenheten om matsvinnets betydelse för miljön öka, inte minst i hushållen, säger Christina Jonsson, handläggare på Naturvårdsverket.

─ Produktion, distribution och konsumtion av mat står för en betydande miljöpåverkan. Av de totala växthusgasutsläppen från privat konsumtion kan ungefär 25 procent kopplas till konsumtionen av livsmedel, matsvinn inkluderat, fortsätter Christina Jonsson. Att minska matsvinnet är en åtgärd som minskar helt onödiga klimatutsläpp.

En mer utförlig rapport med analys av orsaker till förändringen samt nya siffror även för livsmedelsindustrin kommer under våren 2016. Kartläggningen av matavfallsmängderna görs av SMED som står för Svenska MiljöEmissionsData, och är namnet på det konsortium inom vilket de fyra organisationerna IVL Svenska Miljöinstitutet AB, SCB (Statistiska centralbyrån), SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), och SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) samarbetar.

Matavfallet inkluderar både det oundvikliga (exempelvis skal och kaffesump) och svinn (exempelvis matrester och oöppnade matförpackningar).

Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Jordbruksverket arbetar 2013 – 2015 tillsammans i ett regeringsuppdrag för att minska matsvinnet. Dialog med branschen har ingått i regeringsuppdraget.

Så kan konsumenter bidra till att minska på matsvinnet, exempel från tidigare rapporter:

  • Välj varor med kortare bäst-före-datum när du ska laga mat inom snar framtid.

  • Välj grönsaker och frukt inte bara efter utseende.

  • Ta om mat fler gånger vid bufféer istället för att ta för mycket.

  • Be om mindre portioner om du vet att du inte orkar äta upp.

  • Be om ”doggybag” på restauranger om du inte äter upp.

  • Planera sina inköp och förbättra förvaring, frysa in och använda rester.

Läs mer

För ytterligare information, kontakta:
Christina Jonsson, handläggare enheten för farliga ämnen och avfall, 010-698 14 92, christina.jonsson@naturvardsverket.se
Sanna Due Sjöström, handläggare sektionen för vägledning om miljöfarlig verksamhet,
010-698 14 32, sanna.due-sjostrom@naturvardsverket.se

Anita Lundström, handläggare enheten för styrmedel naturresurser och kretslopp,
010-698 11 66, anita.lundstrom@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål.

Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och i Östersund.

Taggar: