Minskat utsläpp av farliga ämnen ger effekt i miljö och människa

Naturvårdsverkets miljöövervakning visar att åtgärder för att minska utsläpp har effekt och för vissa skadliga ämnen går därför utvecklingen åt rätt håll. Det gäller bland annat några bromerade flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen och blyföreningar som succesivt fasats ut. Mätningarna är gjorda både i miljö och i människor. Detta presenteras i en ny rapport.

─ Detta är ett viktigt resultat för uppföljningen av miljömålen, säger Eva Thörnelöf som är chef på Naturvårdsverkets avdelning för analys och forskning. Det är viktigt att vi fortsätter följa hur miljön mår och vilka insatser för miljön som ger effekt.

Människans exponering för kemikalier sker bland annat via mat, luft och de produkter vi använder. För kemiska produkter har hittills mer än 12 000 kemiska ämnen registrerats i Sverige men i till exempel bilar, kläder, plastartiklar och byggnadsmateriel finns ännu fler. De kemikalier vi använder i varor kommer sedan ut i miljön och återfinns ofta även i människor. Det har visats att många av dessa kemikalier bland annat kan påverka hormonsystemen i kroppen, vilket kan leda till försämrad reproduktionsförmåga, utveckling av fetma och cancer.

Rapporten visar exempelvis vilka halter av utvalda kemiska ämnen som återfinns i reningsverk, utsläpp från deponier och i vilken omfattning bekämpningsmedel sprids till miljön. I rapporten beskrivs även situationer av exponering för miljögifter och risker för människor idag.

Läs rapporten Gifter & miljö

Läs mer om miljögifter

För ytterligare information, kontakta:
Britta Hedlund, handläggare enheten för farliga ämnen och avfall, 010-698 12 08, britta.hedlund@naturvardsverket.se
Anna Hellström, handläggare enheten för farliga ämnen och avfall
,
010-698 11 39, anna.hellstrom@naturvardsverket.se
Karl Lilja, handläggare enheten för farliga ämnen och avfall,
010-698 10 18, karl.lilja@naturvardsverket.se
Niklas Ricklund, handläggare enheten för farliga ämnen och avfall,
010-698 10 56, niklas.ricklund@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål.

Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund.

Taggar: