Naturvårdsverket och SCA gör stort markbyte

Report this content

Naturvårdsverket och SCA har träffat en principöverenskommelse om ett stort markbyte. Affären är en viktig del i arbetet med att uppfylla miljömålet ”Levande Skogar” och innebär att totalt 23 000 hektar av SCAs produktiva skogsmark tas över av Naturvårdsverket för att bli naturreservat. I utbyte får SCA 32 000 hektar produktiv skogsmark från Naturvårdsverket.

– Det är mycket glädjande att vi nu gjort ett genombrott i arbetet med att byta till oss reservat från de stora skogsbolagen. Den mark som vi byter bort har Naturvårdsverket, genom ett riksdagsbeslut erhållit från Sveaskog, just för att använda vid den här typen av affärer, säger Maria Ågren, Naturvårdsverkets generaldirektör.

Marker för ett värde av 2 miljarder byter ägare
De marker som SCA lämnar ifrån sig består av cirka 180 reservatsobjekt och den mark man erhåller består av 15 större objekt. Markerna på båda sidor i affären har värderats till cirka en miljard kronor vardera. Alla bytesobjekt ligger i de fyra nordligaste länen, med undantag för ett område i den nordligaste delen av Gävleborgs län. Affären kommer av praktiska skäl att genomföras vid tre tillfällen.

─ Markbyten är ett mycket rationellt, tidsbesparande och kostnadseffektivt sätt för staten att skydda mark för naturreservatsbildning. Den affär som nu görs motsvarar en lika stor reservatsareal som SCA tidigare överlåtit till Naturvårdsverket sedan den första reservatsförsäljningen för 25 år sedan, säger enhetschef Bo Lundin på Naturvårdsverket.

– För såväl stora som små skogsägare är brukningsbar mark ofta betydligt mer intressant än pengar. Från SCAs sida avsätter vi på frivillig väg mark motsvarande vart tionde träd i våra skogar. Vi tycker därför att det är rimligt att vi får ersättningsmark från staten när vi avstår de områden som har de allra högsta naturvärdena och de högsta ekonomiska värdena, säger Lars Rubensson, lantmätare vid SCAs stab markjuridik.

Sju områden ingår i det första bytet
I den första omgången förvärvar Naturvårdsverket fem områden med värdefull, gammal skog i Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. SCA får som ersättning två områden med vanlig produktiv skogsmark i Gävleborgs och Västerbottens län.

Läs mer (pressbilder)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Lundin, chef enheten för markersättning och fastigheter, 010-698 14 20, bo.lundin@naturvardsverket.se
Lars Rubensson, lantmätare SCA, lars.rubensson@sca.com

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön.

Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund.

Taggar: