BRUTTORESULTATET ÖKADE MED 19 PROCENT, FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT

FÖRSTA KVARTALET, JANUARI – MARS 2019 

  • Nettoomsättningen ökade 15,1% till 66,3 (57,6) MSEK
  • Bruttoresultatet ökade 19,1% till 50,9 (42,7) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,3 (-5,1) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -3,6 (-5,7) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till, före utspädning -0,49 (-0,79) kronor, efter utspädning -0,49 (-0,78) kronor

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

UNDER PERIODEN

  • Nepa US inleder samarbete med Louisville City Football Club och Forward Madison F.C.

EFTER PERIODEN

  • Nepa Sverige inleder samarbete med NENT och Storytel avseende abonnemangsprodukter inom Customer Experience.
  • Nepa ingår partnerskap med Touch-A-Prize, vilket resulterar i en starkare försäljningsorganisation och förstärkt marknadserbjudande då Nepa får tillgång till teknologi som identifierar verkliga besökare på t. ex. event eller idrottsarenor, oavsett vem som köpt biljetten.

VD HAR ORDET 

När vi ser tillbaka på första kvartalet 2019 kan vi glädjas åt Nepas 52:a kvartal i rad med ökad omsättning och bruttoresultat. Bruttoresultatet, definierat som försäljning minskat med kostnader för data som köps för kunders räkning, ökade med 19 procent. Samtidigt förbättrades rörelseresultatet med 1,7 MSEK till -3,3 MSEK, även efter ökade investeringar i produktutveck­ling och USA-expansion. Personalkostnaderna ökade 13 procent, av vilket huvuddelen var investeringar i personal för R&D och marknadsföring. Syftet med dessa investeringar är att stäkta vårt produkterbju­dande och vår försäljningsorganisation. En ökning av bruttoresultatet som överstiger personalkostnads­ökningen visar vår ökade skalbarhet.

Utvecklingen för våra största marknadssegment:

1.) Sverige
Sverige uppvisade ett starkt första kvartal, med god tillväxt och stärkt lönsamhet. Nepa fortsätter att leda marknaden för insikter kring optimering av marknadskommunikation och kundupplevelser vilket fortsätter att skapa hög efterfrågan på våra produkter och tjänster. Våra egna löpande kundundersökningar bekräftar i tillägg styrkan i våra kundrelationer. Vi är stolta över att välkomna ett flertal nya kunder för våra abonnemangsprodukter inom Customer Experience, bland andra NENT och Storytel, vilket visar värdet av våra produkter inom olika branscher.

2.) Storbritannien och Finland
De etablerade utlandsmarknaderna Storbritannien och Finland visade båda fortsatt lönsam tillväxt under första kvartalet. Nepa UK fortsatte att övertyga, med 88 procent tillväxt bruttoresultat under stigande lönsamhet, genom en kombination av att attrahera nya kunder och att växa befintliga. Osäkerheten kring Brexit har inte påverkat Nepa i någon väsentlig utsträckning och vår bedömning är att det inte kommer att göra det, oavsett resultat av de pågående förhandlingarna.

3.) USA
Nepa US har attraherat flera nya kunder under första kvartalet – inklusive fleråriga avtal med både ett globalt detaljhandelsföretag och ett bolag inom reseindustrin. Antalet pågående försäljnings­processer ökade markant i första kvartalet som ett resultat av fokuserade marknadsföringsinsatser, ökade marknads­investeringar och förstärkt försäljnings­organisation. Vi ser detta som en indikator på att vi är på väg att etablera ett starkt fundament för Nepa på den amerikanska marknaden.

Fredrik Östgren
VD

Fredrik Östgren, VD
+46 733 345 069
fredrik.ostgren@nepa.com

P-O Westerlund, Vice VD och CFO
+46 706 404 824
p-o.westerlund@nepa.com

Denna information är sådan information som Nepa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019 kl. 08:00 CET.

Headquartered in Stockholm, with offices in Norway, Finland, Denmark, UK, USA and India, we help some of the world's most reputable brands in more than 50 countries to optimize customer experience investments and get more effect out of their marketing and sales. Nepa has been awarded DI Gasell's award for organic fast-growing companies in 6 of 7 years since 2011. The company is publicly traded at the Nasdaq First North Stockholm stock exchange since 2016. Erik Penser Bank AB is Nepa’s Certified Adviser (phone: +46 8-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se).

Om oss

Nepa hjälper företag att bli mer kund­orienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Vi kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder. Nepa grundades 2006 och noterades på Nasdaq First North i april 2016. Med huvudkontor i Stockholm och lokal närvaro i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, London, Mumbai, Gurgaon, New York, Miami och Denver, hjälper vi några av världens starkaste varumärken i mer än 50 länder att effektivisera sin marknadsföring och försäljning. Nepa har tilldelats DI Gasells utmärkelse för organiskt snabbväxande företag i 6 av 7 år sedan 2011.