Delårsrapport Nepa AB (publ) Q1 2017

TJUGOSEX PROCENT TILLVÄXT I FÖRSÄLJNING OCH BRUTTOVINST

FÖRSTA KVARTALET, JANUARI – MARS 2017

 • Nettoomsättningen ökade 25,9% till 51,1 (40,5) MSEK
 • Bruttoresultatet ökade 25,7% till 38,3 (30,5) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,6 (-2,0) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -5,5 (-3,2) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,77 (-0,69) kronor

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

UNDER PERIODEN

 • Nepa har förvärvat utestående 20 procent av aktierna i det indiska dotterbolaget Nepa India.
 • Sedan starten av Nepas Finland har dotter­bola­gets VD haft option att förvärva sju procent av aktierna i Nepa Finland. Nepa har förvärvat denna option och det lönsamma bolaget förblir helägt.

EFTER PERIODEN

 • Nepa blev utvalt som ett av de första företagen globalt och det första utanför USA till partner i Facebook MMM Partner Program. Partnerskapet ger Nepa tillgång till detaljerad data som visar effekter av företags annonsering på Facebook, Instagram och Audience Network vilket ytterligare stärker Nepas förmåga att hjälpa kunder att öka avkastningen på sina mediainvesteringar.
 • Simon Hay, tidigare VD för dunnhumby och Anne Roggeveen, professor i marknadsföring vid Babson College i Boston, USA, nominerade som nya styrelseledamöter i Nepa.
 • Ken Peterson anställd som VD för Nepa i USA. Ken kommer närmast från posten som vice VD för Ipsos Loyalty i Nordamerika och har ett stort kontaktnät inom det för Nepa viktiga detalj­handelssegmentet.

VD HAR ORDET

Under det första kvartalet 2017 har Nepa tagit flera viktiga steg mot att nå våra mål, genom att utveckla produktkonceptet ActionHub® och att intensifiera vår expansion i UK och USA.

Under april blev det klart att Nepa blir den första partnern till Facebook utanför USA inom marketing mix modelling, vilket är ett gott bevis för att de investe­ringar vi tagit i produkten stärker oss som företag. Partnerskapet innebär inte bara att Nepa får löpande access till unik och detaljrik data som hjälper våra kunder att bättre optimera sina investeringar i de sociala nätverken Facebook, Instagram, Messenger och Audience Network utan det öppnar dörrar till nya kunder, stärker vårt varumärke och skapar en stolthet inom Nepa. Nu väntar ett hårt arbete med att implementera och lansera denna produktuppdatering till både befintliga och nya kunder och vi hoppas att vi under hösten ska kunna skörda frukterna av detta samarbete.

Under hösten etablerade vi ett kontor i New York för att möta våra befintliga globala kunders behov av närvaro på den amerikanska marknaden. Genom rekryteringen av en amerikansk VD öppnar vi dörrarna för amerikanska direktkunder. Ken Peterson tar sig an rollen som VD för Nepa USA. Med erfarenhet som vice VD för Ipsos Loyalty i Nordamerika har Ken ett brett kontaktnät inom det viktiga detaljhandelssegmentet. Ken har erfarenhet från att sälja konkurrerande Saas-plattformar så som InMotion, Medallia och Foresee och förstår unikiteten och värdet som ActionHub® ger våra kunder genom att kombinera beteendedata (dvs. vad konsumenterna gör i butiker och på webben), med frågedata (dvs. varför konsumenterna beter sig på ett visst sätt och vilka framtidsplaner de har). Vi välkomnar Ken till Nepa och påbörjar nu bearbetningen mot amerikanska kunder.

För att ytterligaste stärka upp vår internationalisering på de våra två viktigaste framtidsmarknader Stor­britannien och USA, föreslås Simon Hay och Anne Roggeveen idag väljas in i Nepas styrelse. Simon har med sin erfarenhet som global VD för dunnhumby och tidigare som ansvarig för dunnhumbys uppstart i USA, ett brett nätverk i både Storbritannien och USA och kan med sin erfarenhet hjälpa oss att navigera rätt. Anne Roggeveen, professor inom Retailing och Marketing vid Babson Collage kan med sin djupa akademiska bakgrund bidra med ett brett nätverk i USA, innovation och expertis inom vårt primärsegment detaljhandel. Vi välkomnar förhoppningsvis båda dessa under eftermiddagens årsstämma.

Under årets tre första månader fortsatte netto­omsättningen att växa för 44:e kvartalet i rad och tillväxttakten ökade för femte kvartalet i rad. Nepas omsättningstillväxt uppgick under det första kvartalet 2017 till 25,9%, vilket kan jämföras med det första kvartalet 2016 då den uppgick till 14,4%. Samtidigt steg tillväxten i vår bruttovinst till 25,7%. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -4,6 MSEK, vilket är något bättre än förväntat, givet den säsongsmässigt svaga försäljningsperioden som årets tre första månader innebär. I jämförelse med det första kvartalet 2016 har Nepa betydligt högre personalkostnad under årets tre första månader till följd av planerade investeringar i personal inom vår produktorganisation och för expansionen till USA och England. På vår största marknad, Sverige, uppvisar Nepa fortsatt god tillväxt och dessutom starkare nettomarginaler, vilket ger oss den goda bas som vi behöver nu när vi tar nästa steg i internationaliseringen av Nepa.

Fredrik Östgren
VD


KONCERNEN

VERKSAMHETEN

VISION

”We change the way decisions are made”.

Samhällets stora digitala omställning driver företag till att bli mer kundcentriska. Aldrig förr har behovet av att lyssna på och förstå sina kunder varit viktigare för ett framgångsrikt företagande. Genom innovativa lös­ningar och mjukvara möjliggör Nepa kundorienterat beslutsfattande i hela organisationen hos sina upp­dragsgivare.

AFFÄRSIDÉ

Nepas affärsidé är att hjälpa företag att bli mer kund­orienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Nepa kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder.

AFFÄRSMODELL

Nepa är ett banbrytande tillväxtbolag inom research­branschen som erbjuder innovativa lösningar och mjukvara för att leverera agerbara insikter till sina uppdragsgivare. Nepa har utvecklat automatiserade processer för kontinuerlig datainsamling, dataanalys och distribution av agerbara insikter samt förslag till åtgärder.

Drygt 65 procent av Nepas intäkter härstammar från abonnemangstjänster för vilka avtalen sträcker sig minst 12 månader fram i tiden. Övriga intäkter kommer från uppdrag baserat på kundspecifika affärsutmaningar, alltid med ambitionen att skapa en långsiktig abonnemangsaffär alternativt att bygga skalbara produkter som kan appliceras på fler kunder och i fler industrier.

Den egenutvecklade plattformen ActionHub® säljs som en kombination av:

 1. En plattformslicens för hantering av kundfeed­back och interface för att automatiskt berika uppdragsgivarnas övriga IT-system med beteendedata.
 2. Standardiserade produkter – ActionHub® Applications Suite.
 3. Lösning på kundspecifika affärsutmaningar.

Nepas försäljningsmodell fokuserar alltid på uppdragsgivarens affärsutmaningar och bygger på sammansättningen av färdiga analysmoduler vilket resulterar i en hög grad av kostnadseffektiv kund­anpassning.

KONCERNENS UTVECKLING

INTÄKTER

Koncernens nettoomsättning ökade under det första kvartalet med 25,9 procent till 51 063 (40 543) kSEK och bruttoresultatet ökade med 25,7 procent till 38 263 (30 452) kSEK.

RESULTAT

Koncernens rörelseresultat uppgick under det första kvar­talet till -4 640 (-2 013) kSEK medan periodens resultat uppgick till -5 539 (-3 167) kSEK.


KONCERNENS RESULTATRÄKNING                                                             

kSEK Jan-mar 2017 Jan-mar 2016 Helår 2016
Nettoomsättning 51 063 40 543 184 448
Övriga rörelseintäkter 833 204 2 970
51 896 40 747 187 417
Direkta kostnader -12 800 -10 091 -47 702
Övriga externa kostnader -5 796 -5 950 -20 663
Personalkostnader -36 913 -26 302 -116 059
Avskrivningar -648 -324 -1 477
Övriga rörelsekostnader -378 -94 -1 009
Rörelseresultat -4 640 -2 013 506
Finansiella intäkter 63 11 896
Finansiella kostnader -513 -133 -363
Resultat före skatt -5 089 -2 134 1 039
Skatt -450 -1 032 -2 073
Periodens resultat -5 539 -3 167 -1 034
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -5 539 -2 943 -852
Varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande - -224 -182
Antal aktier vid periodens utgång (st) 7 148 351 5 500 000 7 148 351
Genomsnittligt antal aktier under perioden (st) 7 148 351 4 242 857 6 313 355
Resultat per aktie, före och efter utspädning (kr) -0,77 -0,69 -0,13

KONCERNENS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR (kSEK) 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 13 871 5 481 12 002
Materiella anläggningstillgångar 1 369 1 003 1 197
Finansiella anläggningstillgångar 1 734 3 050 1 560
Summa anläggningstillgångar 16 974 9 534 14 759
Kundfordringar 31 537 21 511 32 711
Skattefordringar - 551 -
Övriga fordringar 2 648 614 2 452
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 6 530 2 976 6 153
Likvida medel 49 847 4 529 54 514
Summa omsättningstillgångar 90 562 30 181 95 831
SUMMA TILLGÅNGAR 107 536 39 716 110 590
EGET KAPITAL (kSEK) 
Aktiekapital 1 430 1 100 1 430
Utvecklingsfond 8 253 - 8 253
Övrigt tillskjutet kapital 77 750 3 553 77 750
Omräkningsdifferens -229 -39 140
Balanserat resultat inkl. periodens resultat -22 890 -9 010 -16 799
Eget kapital, moderföretagets aktieägare 64 313 -4 396 70 774
Innehav utan bestämmande inflytande - -741 -714
Summa eget kapital 64 313 -5 138 70 060
SKULDER (kSEK) 
Uppskjuten skatteskuld 654 - 654
Summa långfristiga skulder 654 - 654
Kortfristiga räntebärande skulder - 6 570 -
Skuld till beställare 9 216 7 038 6 697
Leverantörsskulder 12 091 10 166 14 635
Aktuell skatteskuld 284 - 137
Övriga skulder 6 484 8 945 6 227
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 14 494 12 135 12 181
Summa kortfristiga skulder 42 569 44 853 39 875
Summa skulder 43 223 44 853 40 529
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 107 536 39 716 110 590
Ställda säkerheter (kSEK) 
Företagsinteckningar 12 000 14 500 12 000
Bankgaranti 3 283 3 050 3 110
Summa ställda säkerheter 15 283 17 550 15 110

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

kSEK Jan-mar 2017 Jan-mar 2016 Helår 2016
Den löpande verksamheten 
Resultat före skatt -5 089 -2 134 1 039
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 137 300 2 725
Betald inkomstskatt -303 -736 -434
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -4 255 -2 570 3 330
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar 602 3 312 -12 903
Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder 2 546 7 314 8 769
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 107 8 056 -805
Investeringsverksamheten 
Förvärv/avyttringar, materiella anläggningstillgångar -329 - -592
Förvärv/avyttringar, immateriella anläggningstillgångar -2 343 -1 028 -8 397
Förvärv/avyttringar, dotterföretag -714 - -46
Förvärv/avyttringar, finansiella tillgångar -174 - -43
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 560 -1 028 -9 079
Finansieringsverksamheten 
Nyemission - -4 387 69 080
Amortering av lån - -1 724 -8 294
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  - -6 111 60 785
Periodens kassaflöde -4 667 917 50 902
Likvida medel vid periodens början 54 514 3 612 3 612
Likvida medel vid periodens slut 49 847 4 529 54 514

KONCERNENS NYCKELTAL 

Jan-mar 2017 Jan-mar 2016 Helår 2016
Omsättningstillväxt (%) 25,9 14,4 19,4
EBITDA (kSEK) -3 991 -1 689 1 983
EBITDA-marginal (%) Neg Neg 1,1
Rörelsemarginal (%) Neg Neg 0,3
Vinstmarginal (%) Neg Neg 0,6
Balansomslutning (kSEK) 107 536 39 716 110 590
Soliditet (%) 59,8 Neg 63,4
Antal aktier vid periodens slut (st) 7 148 351 5 500 000 7 148 351
Genomsnittligt antal aktier under perioden (st) 7 148 351 4 242 857 6 313 355
Resultat per aktie, före/efter utspädning (kr) -0,77 -0,69 -0,13
Eget kapital per aktie (kr) 9,00 -0,80 9,90
Utdelning per aktie (kr) n/a n/a 0,00[1] 
Medelantal anställda (st) 220 166 187

Definitioner

Omsättningstillväxt: Den procentuella nettoomsättningsökningen jämfört med en tidigare period.

EBITDA: Rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar.

EBITDA-marginal: EBITDA i procent av periodens nettoomsättning.

Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av periodens nettoomsättning.

Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av periodens nettoomsättning.

Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Resultat per aktie: Moderbolagets andel av periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier. 

Eget kapital per aktie: Redovisat eget kapital dividerat med antal utestående aktier. 

Utdelning per aktie: Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid utdelningstillfället. 

Medelantal anställda: Antal anställda omräknat till heltidstjänster och räknat som medeltal under perioden. 

MODERBOLAGET

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

kSEK Jan-mar 2017 Jan-mar 2016 Helår 2016
Nettoomsättning 2 400 2 075 10 909
Övriga rörelseintäkter 436 106 957
2 836 2 181 11 866
Direkta kostnader -832 -5 -2 398
Övriga externa kostnader -722 -458 -2 255
Personalkostnader -2 574 -4 328 -13 420
Avskrivningar -4 -4 -16
Övriga rörelsekostnader - - -3
Rörelseresultat -1 297 -2 614 -6 226
Resultat från andelar i koncernföretag - - 818
Ränteintäkter och liknande resultatposter - -0 50
Räntekostnader och liknande resultatposter - -49 -65
Resultat efter finansiella poster - -49 -5 423
Erhållna koncernbidrag - - 1 224
Resultat före skatt -1 297 -2 663 -4 199
Skatt - -472 -20
Periodens resultat -1 297 -3 135 -4 219

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR (kSEK) 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31
Materiella anläggningstillgångar 15 31 19
Finansiella anläggningstillgångar 47 359 17 479 39 559
Summa anläggningstillgångar 47 374 17 510 39 578
Kundfordringar 79 2 149 90
Fordringar hos koncernföretag 4 633 - 4 865
Aktuell skattefordran 852 460 670
Övriga fordringar 336 21 217
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 1 093 158 192
Likvida medel 27 526 1 37 285
Summa omsättningstillgångar 34 520 2 789 43 317
SUMMA TILLGÅNGAR 81 894 20 299 82 896
EGET KAPITAL (kSEK)
Aktiekapital 1 430 1 100 1 430
Överkursfond 77 750 4 613 77 750
Balanserat resultat -777 3 442 3 442
Periodens resultat -1 297 -3 135 -4 219
Summa eget kapital 77 105 6 020 78 403
Periodiseringsfonder 200 200 200
Summa obeskattade reserver 200 200 200
SKULDER (kSEK)
Kortfristiga räntebärande skulder - 1 296 -
Skulder till kreditinstitut - 100 -
Skuld till beställare - 1 759 -
Leverantörsskulder 353 372 740
Skulder till koncernföretag 1 863 3 398 1 416
Övriga skulder 1 072 1 774 289
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 1 300 5 380 1 848
Summa skulder 4 589 14 079 4 293
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 81 894 20 299 82 896
Ställda säkerheter (kSEK)
Komplementär för skulder i BlueCarrot KB - 3 -
Summa ställda säkerheter - 3 -

NOT: Förändring i eget kapital i sammandrag

KONCERNEN, kSEK Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Utveck-lingsfond Omräk-nings-reserv Balanserat resultat inkl. periodens resultat Innehav utan bestäm­mande inflytande Summa eget kapital
KONCERNEN 2016
Ingående eget kapital 2016-01-01 1 100 7 940 - -179 -5 869 -537 2 455
Periodens resultat - - - - -2 943 -224 -3 167
Omräkningsdifferens - - - 140 -198 20 -39
Nyemission - -4 387 - - - - -4 387
Utgående eget kapital 2016-03-31 1 100 3 553 - -39 -9 010 -741 -5 138
KONCERNEN 2017
Ingående eget kapital 2017-01-01 1 430 77 750 8 253 140 -16 799 -714 70 060
Förändring av andel i dotterbolag - - - - -714 714 -
Periodens resultat - - - - -5 539 - -5 539
Omräkningsdifferens - - - -369 162 - -208
Utgående eget kapital 2017-03-31 1 430 77 750 8 253 -229 -22 890 - 64 313
MODERBOLAGET, kSEK Aktiekapital Övrigt
tillskjutet kapital
Överkurs­fond Balanserat resultat inkl. periodens resultat Summa eget kapital
MODERBOLAGET 2016
Ingående eget kapital 2016-01-01 1 100 - 9 000 3 442 13 542
Periodens resultat - - - -3 135 -3 135
Nyemission - - -4 387 - -4 387
Utgående eget kapital 2016-03-31 1 100 - 4 613 307 6 020
MODERBOLAGET 2017 
Ingående eget kapital 2017-01-01 1 430 - 77 750 -777 78 403
Periodens resultat - - - -1 297 -1 297
Utgående eget kapital 2017-03-31 1 430 - 77 750 2 074 77 105

AKTIEN

Nepa AB (publ) hade per den 31 mars 2017 ett aktie­kapital om 1 429 670,20 kronor fördelat på 7 148 351 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,20 kronor.

Nepa AB (publ) är sedan den 26 april 2016 noterat på Nasdaq First North under kortnamnet NEPA.

En handelspost i Nepa omfattar etthundratio (110) aktier. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och utdelning i bolaget.

De tio största aktieägarna per den 31 mars 2017                                            Antal aktier                                                                                                    Innehav & röster

Ulrich Boyer                                                                                                     1 764 204                                                                                                        24,7%
Fredrik Östgren                                                                                                   950 895                                                                                                        13,3%
P-O Westerlund                                                                                                  675 765                                                                                                          9,5%
Niclas Öhman                                                                                                     441 236                                                                                                          6,2%
AMF Aktiefond Småbolag                                                                                   313 736                                                                                                          4,4%
Handelsbanken Fonder AB                                                                                 270 000                                                                                                          3,8%
Didner & Gerge Small and Microcap                                                                   270 000                                                                                                          3,8%
Hans Skruvfors                                                                                                    225 000                                                                                                          3,1%
Öhman Global Growth                                                                                        219 780                                                                                                           3,1%
Björn Nordenborg                                                                                                165 000                                                                                                           2,3%

Övriga aktieägare                                                                                             1 852 735                                                                                                         25,9%
Summa aktier                                                                                                   7 148 351                                                                                                        
100,0%                    

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncern­redovisning (K3). Koncer­nen består av moderbolaget Nepa AB (publ) samt åtta rörelsedrivande dotterbolag, varav sex utländska. Redovisnings­principer och värderingsprinciper överensstämmer med de som tillämpats i den senaste årsredovisningen.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Nepa är utsatt för ett antal verksamhets- och mark­nadsrelaterade risker som inkluderar beroende av kvalificerad personal, förmåga att hantera tillväxt och teknisk utveckling.

REVISORERNAS GRANSKNING

Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

CERTIFIED ADVISER

Erik Penser Bank är Nepas Certified Adviser.


FINANSIELL KALENDER

Årsstämma 2017                                                                31 maj 2017

Delårsrapport 1 april – 30 juni 2017                             31 augusti 2017

Delårsrapport 1 juli – 30 september 2017                30 november 2017

Bokslutskommuniké 2017                                                28 mars 2018

ÅRSSTÄMMA OCH UTDELNING

Årsstämman kommer att hållas i på bolagets huvudkontor i Stockholm den 31 maj 2017 klockan 16:00.

Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

INTYGANDE 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av koncernens och moder­bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

                                 Stockholm den 31 maj 2017
                                    Styrelsen i Nepa AB (publ)

                                        Ulrich Boyer                          Bo Mattsson                         P-O Westerlund

                                         Styrelseordförande                Styrelseledamot                      Styrelseledamot     

                                        Niclas Öhman                       Fredrik Östgren

                                                           Styrelseledamot                 Verkställande direktör               

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Östgren, VD                            P-O Westerlund, Vice VD och CFO
+46 733 345 069                                 +46 706 404 824
fredrik.ostgren@nepa.com                  p-o.westerlund@nepa.com

Denna information är sådan information som Nepa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 08:00 CET.


[1] Föreslagen.

Nepa är ett IT-drivet researchbolag. Vi använder teknologi och industriexpertis för att utveckla innovativa och effektiva researchlösningar som genererar agerbara insikter. Genom att kombinera enkätdata med affärs- och beteendedata gör vi våra uppdragsgivare mer kunddrivna. Vi förvandlar kundens röst till ett konkret verktyg för beslutsfattande – ett verktyg som har direkt påverkan på företagets resultat. Vi kallar det för ActionHub®.

Med huvudkontor i Stockholm, har vi pågående projekt i över 50 länder och på fem kontinenter. Över 200 medarbetare på lokala kontor i Danmark, England, Finland, Indien, Kina, Norge, Singapore och USA säkerställer snabb service för våra globala uppdragsgivare.

Taggar:

Om oss

Nepa hjälper företag att bli mer kund­orienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Vi kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder. Nepa grundades 2006 och noterades på Nasdaq First North i april 2016. Med huvudkontor i Stockholm och lokal närvaro i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, London, Mumbai, Gurgaon, New York, Miami och Denver, hjälper vi några av världens starkaste varumärken i mer än 50 länder att effektivisera sin marknadsföring och försäljning. Nepa har tilldelats DI Gasells utmärkelse för organiskt snabbväxande företag i 6 av 7 år sedan 2011.

Prenumerera

Snabbfakta

TJUGOSEX PROCENT TILLVÄXT I FÖRSÄLJNING OCH BRUTTOVINST
Twittra det här

Citat

Under april blev det klart att Nepa blir den första partnern till Facebook utanför USA inom marketing mix modelling, vilket är ett gott bevis för att de investe-ringar vi tagit i produkten stärker oss som företag.
Fredrik Östgren