Erbjudandet i Nepa AB tecknat till mer än 400 procent – handel på Nasdaq First North inleds den 26 april 2016

Intresset för att teckna aktier i Nepa AB (publ) har varit mycket stort. När teckningsperioden löpte ut stod det klart att erbjudandet tecknats till mer än 400 procent. Den första dagen för handel med Nepas aktier är den 26 april 2016. 

Nepa offentliggjorde den 13 april 2016 att styrelsen beslutat att ansöka om en listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Nepa bjöd in allmänheten och institutionella investerare att teckna aktier i bolaget om cirka 75 MSEK. Intresset att delta har var mycket stort och nyemissionen tecknades till mer än 300 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om mer än 400 procent.

Teckningsperioden för erbjudandet löpte ut den 22 april 2016 för allmänheten i Sverige och den 25 april 2016 för institutionella investerare i Sverige. Ett antal institutioner och privata investerare hade före teckningsperiodens början åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande 46,5 MSEK eller cirka 62 procent. Öhman Fonder hade vidare ingått en avsiktsförklaring om att teckna aktier motsvarande cirka 10 MSEK.

Parallellt med erbjudandet har serieentreprenören Bo Mattsson, som nyligen tog plats i Nepas styrelse, förvärvat 153 846 aktier av bolagets huvudägare.

Styrelsen i Nepa har, i samråd med Erik Penser Bank AB, beslutat om tilldelning av aktier, varvid målet har varit att uppnå en god spridning av aktien för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel i aktien på Nasdaq First North, samt att uppnå en önskad institutionell ägarbas. Till de som erhållit tilldelning har avräkningsnota skickats. Information kommer inte att skickas till de som inte tilldelats aktier.

Genom Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 75 MSEK före emissionskostnader och får omkring 900 nya aktieägare. Spridningskravet för Nasdaq First North är uppfyllt och första dag för handel är den 26 april 2016.

Efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Nepa att öka med 1 648 351 aktier från 5 500 000 aktier till 7 148 351 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 329 670,20 SEK från 1 100 000 SEK till 1 429 670,20 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 23 procent.

”Detta är en stor dag för Nepa – listningen är kulmen på en tio år lång tillväxtresa. Ändå är det på många sätt bara början. Vi är väldigt glada över det stora intresse och förtroende som aktiemarknaden har visat oss. Listningen innebär att vi kan ta nästa kliv genom att investera i vår framgångsrika ActionHub®-plattform och fortsatta internationella expansion.” säger Fredrik Östgren, VD för Nepa AB.


För mer information, kontakta:

Fredrik Östgren, VD

+46 733 345 069

fredrik.ostgren@nepa.com

P-O Westerlund, Vice VD och CFO

+46 706 404 824

p-o.westerlund@nepa.com


Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Nepa i samband med nyemissionen och listningen på Nasdaq First North. Erik Penser Bank AB är även Nepas Certified Adviser.


Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Nepa.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter att ytterligare åtgärder företas utöver vad som följer av svensk rätt eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) i dess nuvarande lydelse eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Nepas syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Framtidsinriktade uttalanden kan urskiljas genom att de inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden och genom att de kan innefatta ord som ”kan”, ”ska”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”avses”, ”beräknas”, ”förutses”, ”har som målsättning att”, ”prognostiseras”, ”försöker”, ”skulle kunna” eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Framtidsinriktade uttalanden är till sin natur förenade med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom de är avhängiga framtida händelser och omständigheter. De framtidsinriktade uttalanden som återges i detta pressmeddelande gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandets offentliggörande och Nepa gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt, utöver vad som följer av tillämpliga lagar och regler. Även om Nepa anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta.

Om oss

Nepa hjälper företag att bli mer kund­orienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Vi kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder. Nepa grundades 2006 och noterades på Nasdaq First North i april 2016. Med huvudkontor i Stockholm och lokal närvaro i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, London, Mumbai, Gurgaon, New York, Miami och Denver, hjälper vi några av världens starkaste varumärken i mer än 50 länder att effektivisera sin marknadsföring och försäljning. Nepa har tilldelats DI Gasells utmärkelse för organiskt snabbväxande företag i 6 av 7 år sedan 2011.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Detta är en stor dag för Nepa – listningen är kulmen på en tio år lång tillväxtresa. Ändå är det på många sätt bara början. Vi är väldigt glada över det stora intresse och förtroende som aktiemarknaden har visat oss. Listningen innebär att vi kan ta nästa kliv genom att investera i vår framgångsrika ActionHub®-plattform och fortsatta internationella expansion.
Fredrik Östgren, VD - Nepa AB (publ)