Kommuniké från Nepa AB (publ) årsstämma 2017

Nepa AB (publ) har den 31 maj 2017 hållit årsstämma varvid följande beslut fattades: 

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. 

Beslut avseende disposition av bolagets vinst eller förlust

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2016 och att resultatet ska balanseras i ny räkning. 

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. 

Fastställelse av antalet styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter. 

Årstämman beslutade att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor, varav 100 000 kronor till var och en av de tre stämmovalda ledamöterna som inte är anställda av bolaget. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning. 

Årsstämman beslutade om omval av samtliga styrelseledamöter, det vill säga Ulrich Boyer, Bo Mattsson, P-O Westerlund och Niclas Öhman samt nyval av Anne Roggeveen, Simon Hay och Fredrik Östgren som styrelseledamöter. Ulrich Boyer omvaldes till styrelsens ordförande. 

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor. 

Beslut om principer för utseende av valberedning.

Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), per den 30 november 2017. Valberedningen utser ordförande inom gruppen.  

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

Beslut om införandet av incitamentsprogram 2017/2021

Årsstämman beslutade att införa Incitamentsprogram 2017/2020 genom 

a) emission av högst 142 967 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Archibald International Holding AB, och

b) överlåtelse av teckningsoptionerna till ledande befattningshavare i bolaget eller dess dotterbolag.  

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget och kan utnyttjas från den 1 juli 2021 till och med den 31 december 2021. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden från och med den 1 juni 2017 till och med den 16 juni 2017. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 28 593,40 kronor. Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2017/2021 beräknas uppgå till högst cirka 2 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.  

För mer information:  
nepa.com eller kontakta Vice VD och CFO P-O Westerlund,  
p-o.westerlund@nepa.com
+46 706 404 824. 

Nepa är ett IT-drivet researchbolag. Vi använder teknologi och industriexpertis för att utveckla innovativa och effektiva researchlösningar som genererar agerbara insikter. Genom att kombinera enkätdata med affärs- och beteendedata gör vi våra uppdragsgivare mer kunddrivna. Vi förvandlar kundens röst till ett konkret verktyg för beslutsfattande – ett verktyg som har direkt påverkan på företagets resultat. Vi kallar det för ActionHub®.

Med huvudkontor i Stockholm, har vi pågående projekt i över 50 länder och på fem kontinenter. Över 200 medarbetare på lokala kontor i Danmark, England, Finland, Indien, Kina, Norge, Singapore och USA säkerställer snabb service för våra globala uppdragsgivare.

Taggar:

Om oss

Nepa hjälper företag att bli mer kund­orienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Vi kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder. Nepa grundades 2006 och noterades på Nasdaq First North i april 2016. Med huvudkontor i Stockholm och lokal närvaro i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, London, Mumbai, Gurgaon, New York, Miami och Denver, hjälper vi några av världens starkaste varumärken i mer än 50 länder att effektivisera sin marknadsföring och försäljning. Nepa har tilldelats DI Gasells utmärkelse för organiskt snabbväxande företag i 6 av 7 år sedan 2011.