Kommuniké från Nepa AB:s årsstämma 2020

Report this content

Nepa AB (publ) har den 20 maj 2020 hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

Beslut avseende disposition av bolagets vinst eller förlust

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Fastställelse av antalet styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att arvodet fastställs till 100 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget. Beslutet innebär således en sammanlagd ersättning om 300 000 kronor. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Ulrich Boyer, P-O Westerlund och Fredrik Östgren samt nyval av Katarina Bonde, Martin Burkhalter och Andreas Bruzelius som styrelseledamöter. Ulrich Boyer omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen ska, jämte styrelseordföranden, bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), per den 30 september 2020. Valberedningen utser ordförande inom gruppen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Under bemyndigandet kan emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Det totala antalet aktier, teckningsoptioner och konvertibler som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av aktierna i bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring bolagsordningen avseende avstämningsdagen för rätt att delta i bolagsstämma. Ändringen avser en anpassning till framtida lagstiftning.

För mer information:
nepa.com eller kontakta VD och koncernchef P-O Westerlund,
p-o.westerlund@nepa.com
+46 706 404 824.

Headquartered in Stockholm, with offices in Norway, Finland, Denmark, UK, USA, and India, we help some of the world's most reputable brands in more than 50 countries to optimize customer experience investments and get more effect out of their marketing and sales. Nepa has been awarded DI Gasell's award for organic fast-growing companies six times since 2011. The company is publicly traded at the Nasdaq First North Growth Market stock exchange since 2016. Erik Penser Bank AB is Nepa’s Certified Adviser (phone: +46 8-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se).

Prenumerera

Dokument & länkar