Kommuniké från Nepa AB:s årsstämma 2021

Report this content

Nepa AB (publ) har den 20 maj 2021 hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:

Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

Beslut avseende disposition av bolagets vinst eller förlust

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Fastställelse av antalet styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att arvodet fastställs till 100 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Beslutet innebär således en sammanlagd ersättning om 300 000 kronor. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Ulrich Boyer, P-O Westerlund, Katarina Bonde, Martin Burkhalter och Andreas Bruzelius som styrelseledamöter. Ulrich Boyer omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen ska, jämte styrelseordföranden, bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), per den 30 september under innevarande år. Valberedningen utser ordförande inom gruppen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Under bemyndigandet kan emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Det totala antalet aktier, teckningsoptioner och konvertibler som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av aktierna i bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

För mer information:
nepa.com eller kontakta VD och koncernchef P-O Westerlund,
p-o.westerlund@nepa.com
+46 706 404 824.

Nepa är ett ledande företag inom varumärkesutveckling och optimering av marknadsföring. Genom att kombinera modern research med den senaste tekniken, djup expertis och innovativa lösningar, hjälper vi några av världens mest kända varumärken att skapa tillväxt genom data. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, och kontor i Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, USA och Indien hjälper Nepa företag i över 50 länder. Företaget är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2016. Erik Penser Bank AB är Certified Advisor för Nepa (Tfn: +46 8-463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se).

Prenumerera