Nepa AB listas på Nasdaq First North

Styrelsen i Nepa AB (publ) (”Nepa” eller ”Bolaget”) har beslutat att ansöka om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North och i samband med noteringen genomföra en nyemission om högst 1 648 351 aktier riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige (”Erbjudandet”). Ett prospekt avseende Erbjudandet offentliggörs idag, den 13 april 2016. Första dag för handel på Nasdaq First North planeras till den 26 april 2016.

Det totala värdet av Erbjudandet, vid full teckning, uppgår till cirka 75 MSEK. I Erbjudandet har ett antal institutioner och privata investerare åtagit sig att, på samma villkor som övriga investerare, teckna sammanlagt 1 020 879 aktier i Erbjudandet motsvarande cirka 62 procent av Erbjudandet. Därutöver har Öhman Fonder avgett en icke bindande avsiktsförklaring att teckna 219 780 aktier i Erbjudandet.

Nepa är ett banbrytande tillväxtbolag inom researchbranschen som erbjuder innovativa lösningar och mjukvara för att leverera agerbara insikter till sina uppdragsgivare. Nepa har utvecklat automatiserade processer för kontinuerlig datainsamling, dataanalys och distribution av agerbara insikter samt förslag till åtgärder. Drygt 65 procent av Nepas intäkter härstammar från abonnemangstjänster för vilka avtalen sträcker sig minst tolv månader fram i tiden. Övriga intäkter kommer från uppdrag baserat på kundspecifika affärsutmaningar, alltid med ambitionen att skapa en långsiktig abonnemangsaffär alternativt att bygga skalbara produkter som kan appliceras på fler kunder och i fler industrier.

Erbjudandet i korthet

 • Erbjudandet är riktat till allmänheten och institutionella investerare i Sverige.
 • Erbjudandet omfattar högst 1 648 351 nyemitterade aktier i Nepa, vilket vid full teckning motsvarar en utspädningseffekt om cirka 23,1 procent.
 • Priset i Erbjudandet har fastställts av styrelsen i Nepa i samråd med Erik Penser Bank till 45,50 SEK per aktie, vilket innebär en värdering på Bolaget om cirka 250,3 MSEK (före Erbjudandet).
 • Minsta teckningspost ska uppgå till 110 aktier motsvarande 5 005 SEK.
 • I Erbjudandet har ett antal institutioner och privata investerare åtagit sig att, på samma villkor som övriga investerare, teckna sammanlagt 1 020 879 aktier, motsvarande cirka 62 procent av Erbjudandet. Därutöver har Öhman Fonder avgett en icke bindande avsiktsförklaring att teckna 219 780 aktier i Erbjudandet.
 • Huvudaktieägarna Ulrich Boyer, Fredrik Östgren, P-O Westerlund och Niclas Öhman har ingått avtal om att sälja totalt 358 241 aktier i Bolaget utanför Erbjudandet till externa investerare på samma villkor som övriga investerare i Erbjudandet. Överlåtelsen kommer att ske omkring den 25 april 2016.
 • Nasdaq Stockholm har den 11 april 2016 godkänt Bolagets ansökan om upptagande till handel under förutsättning att spridningskravet för Bolagets aktier är uppfyllt senast den dag då handeln inleds.
 • Första dag för handel med Nepas aktier är planerad till den 26 april 2016, under kortnamnet NEPA.

Preliminär tidplan

 • Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 14 - 22 april 2016.
 • Anmälningsperiod för institutionella investerare i Sverige: 14 - 25 april 2016.
 • Offentliggörande av utfall: omkring den 26 april 2016.
 • Planerad första dag för handel på Nasdaq First North: 26 april 2016.
 • Likviddag: omkring den 29 april 2016.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Nepa-koncernen grundades 2006 och har sedan dess haft en tillväxttakt med i genomsnitt cirka 25 procent per år. Den snabba tillväxten har belönats med hela fem DI Gasell-utmärkelser mellan åren 2011-2015. Per idag finns Bolagets kunder i över 50 länder på fem kontinenter och kontor finns i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, London, Oslo, Mumbai samt representationskontor i Shanghai och Singapore.

Nepa har utvecklat en plattform som använder teknik för innovativa researchlösningar med verklig affärspåverkan för Bolagets uppdragsgivare. ActionHub® möjliggör trigger-baserad research, det vill säga undersökningar kan exempelvis bli utlösta av butiksbesök, surfhistorik eller annat kundbeteende i samtliga kanaler ett företag har kontakt med sina kunder. Det som utmärker ActionHub® är möjligheten att kombinera undersökningsdata med kundens beteendedata, vilket innebär att man kan sätta finansiella värden på insikter och åtgärder. Exempelvis kan en procentuell förbättring av kundnöjdheten med en viss produkt, tjänst eller avdelning översättas till faktiska kronor och ören. ActionHub® bryggar därmed gapet mellan insikt och handling och underlättar prioriteringen av åtgärdsförslag från kunder.

Nepa har redan ingått avtal med några av världens största företag för att implementera ActionHub®, vilket visar på ett stort intresse för Bolagets nya produkt. För att ta tillvara på det fantastiska mottagandet och Bolagets marknadsställning har Nepa som mål att förstärka organisationen i Storbritannien, etablera sig i USA samt ytterligare utveckla plattformen ActionHub®. För att möjliggöra ökad tillväxt har styrelsen i Nepa därför beslutat att stärka Bolagets finansiella ställning genom det förestående Erbjudandet. Ifall Erbjudandet fulltecknas tillförs Nepa cirka 75 MSEK före emissionskostnader.

Genom Erbjudandet och den efterföljande listningen på Nasdaq First North skapas en likviditet i Bolagets aktie. Listningen av Nepas aktie ger också Bolaget tillgång till aktiemarknaden, vilket underlättar framtida kapitalanskaffningar som kan bli aktuella. Listningen möjliggör också att Nepa, över tiden, tillförs nya aktieägare som stärker Bolagets utveckling. En listning av Bolaget bedöms dessutom ha en positiv effekt på Bolagets relationer med samarbetspartners, anställda och, inte minst, potentiella kunder.

Fredrik Östgren, VD, kommenterar:

”Vi grundade Nepa med målet att förändra en traditionell industri och bygga ett globalt företag. Sedan starten i maj 2006 har Nepa varit ett av Sveriges mest innovativa och snabbast växande företag. Hösten 2015 blev Bolaget för femte året i rad utnämnda till Gasellföretag av Dagens Industri. Med fler än 350 kunder som vi jobbar med i över 50 länder är vi på god väg att uppnå vårt mål. Vi är dock långt från nöjda.

För att hjälpa företag med den pågående digitaliseringen, och skapa framtidens researchbolag, har vi utvecklat och lanserat ActionHub®, den mest snabbväxande produkten vi någonsin tagit fram. Vi har fått en fantastisk respons från marknaden gällande ActionHub® och några av Sveriges största och mest välrenommerade företag finns redan på kundlistan. Vi beger oss nu ut på en ännu snabbare tillväxtresa där vi ska etablera ActionHub® på en global marknad.

Jag välkomnar dig som aktieägare i Nepa och som resesällskap!”

Fakta om Erbjudandet

Erbjudandet, som är riktat till allmänheten och institutionella investerare i Sverige, omfattar högst 1 648 351 nyemitterade aktier i Nepa till en teckningskurs om 45,50 SEK per aktie. Minsta teckningspost uppgår till 110 aktier motsvarande 5 005 SEK. Erbjudandet genomförs för att tillföra Bolaget kapital för expansion och affärsutveckling samt för att uppnå bred spridning i ägandet av Bolagets aktie inför listningen av Bolagets aktie på Nasdaq First North.

Vid full teckning i Erbjudandet kommer Bolaget att tillföras cirka 75 MSEK före emissionskostnader. Vidare kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 5 500 000 aktier till 7 148 351 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 329 670,20 SEK från 1 100 000 SEK till 1 429 670,20 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 23,1 procent.

Styrelsen för Nepa har ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Nasdaq Stockholm har den 11 april 2016 godkänt Bolagets ansökan om upptagande till handel, under förutsättning att spridningskravet för Bolagets aktie är uppfyllt senast den dag då handeln inleds. Första dag för handel är planerad till den 26 april 2016.

Prospekt och anmälningssedel

Prospekt med fullständiga villkor och instruktioner har idag, den 13 april 2016, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.nepa.com/se) samt på Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se). Tryckt prospekt kan kostnadsfritt beställas via e-post; emission@penser.se.

Investerarträff med Nepa på Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27, Stockholm den 20 april klockan 18.00.

Fredrik Östgren, VD och P-O Westerlund, Vice VD och CFO, kommer att informera om Bolagets verksamhet och Erbjudandet.

Anmälan sker till: seminarium@penser.se

Finansiella och legala rådgivare

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är Nepas legala rådgivare i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Fredrik Östgren, VD

+46 733 345 069

fredrik.ostgren@nepa.com

P-O Westerlund, Vice VD och CFO

+46 706 404 824

p-o.westerlund@nepa.com

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Nepa. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nepa kommer endast att ske genom det prospekt till vilket det hänvisas till i detta pressmeddelande (”Prospektet”).

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter att ytterligare åtgärder företas utöver vad som följer av svensk rätt eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) i dess nuvarande lydelse eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

De aktier som omfattas av Erbjudandet enligt Prospektet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Securities Act, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA, och inte heller i enlighet med motsvarande lagar i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Nepas syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Framtidsinriktade uttalanden kan urskiljas genom att de inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden och genom att de kan innefatta ord som ”kan”, ”ska”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”avses”, ”beräknas”, ”förutses”, ”har som målsättning att”, ”prognostiseras”, ”försöker”, ”skulle kunna” eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Framtidsinriktade uttalanden är till sin natur förenade med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom de är avhängiga framtida händelser och omständigheter. De framtidsinriktade uttalanden som återges i detta pressmeddelande gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandets offentliggörande och Nepa gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt, utöver vad som följer av tillämpliga lagar och regler. Även om Nepa anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta.

För mer information, kontakta:

Fredrik Östgren, VD
+46 733 345 069
fredrik.ostgren@nepa.se
www.nepa.com/se

Om oss

Nepa hjälper företag att bli mer kund­orienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Vi kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder. Nepa grundades 2006 och noterades på Nasdaq First North i april 2016. Med huvudkontor i Stockholm och lokal närvaro i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, London, Mumbai, Gurgaon, New York, Miami och Denver, hjälper vi några av världens starkaste varumärken i mer än 50 länder att effektivisera sin marknadsföring och försäljning. Nepa har tilldelats DI Gasells utmärkelse för organiskt snabbväxande företag i 6 av 7 år sedan 2011.

Prenumerera

Citat

Vi grundade Nepa med målet att förändra en traditionell industri och bygga ett globalt företag. Sedan starten i maj 2006 har Nepa varit ett av Sveriges mest innovativa och snabbast växande företag. Hösten 2015 blev Bolaget för femte året i rad utnämnda till Gasellföretag av Dagens Industri. Med fler än 350 kunder som vi jobbar med i över 50 länder är vi på god väg att uppnå vårt mål. Vi är dock långt från nöjda. För att hjälpa företag med den pågående digitaliseringen, och skapa framtidens researchbolag, har vi utvecklat och lanserat ActionHub®, den mest snabbväxande produkten vi någonsin tagit fram. Vi har fått en fantastisk respons från marknaden gällande ActionHub® och några av Sveriges största och mest välrenommerade företag finns redan på kundlistan. Vi beger oss nu ut på en ännu snabbare tillväxtresa där vi ska etablera ActionHub® på en global marknad. Jag välkomnar dig som aktieägare i Nepa och som resesällskap!
Fredrik Östgren, VD Nepa