REKORDOMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET

Report this content

FÖRSTA KVARTALET, JANUARI – MARS 2021

  • Nettoomsättningen ökade 3,1%, eller 5,3% valutajusterat, till 71,6 (69,4) Mkr
  • Bruttoresultatet ökade 3,0%, eller 5,8% valutajusterat, till 53,8 (52,2) Mkr
  • Rörelseresultatet förbättrades till 6,5 (-0,3) Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 7,3 (0,4) Mkr
  • Resultat per aktie uppgick till, före utspädning 0,93 (0,06) kronor, efter utspädning 0,93 (0,06) kronor
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

UNDER PERIODEN                                                                     

  • Styrelsen lade fast en ny strategi för den kommande femårsperioden.
  • Lanserade positioneringsprodukten BrandTouch® Sustainability som kvantifierar konsumenters betalningsvilja för hållbara varumärken.

  EFTER PERIODEN

  • Vi har fortsatt att glädjas åt nya kunder och att vi hittills inte har tappat några befintliga kunder. 
  • Lars Pahlman utsedd till ny VD för Nepa i Sverige. Lars var tillförordnad VD under hösten 2020.
 

VD HAR ORDET

Marknaden var stark under det första kvartalet, en trend som har fortsatt i början av andra kvartalet. Detta var särskilt tydligt för marknaderna Sverige och Finland, vilka på årsbasis växte med 11 procent vardera i lokal valuta. Den brittiska marknaden uppvisade en svagare utveckling eftersom den har en högre andel ad hoc-projekt, vilka fortsatt är pausade på grund av Covid-19. Sammantaget var efterfrågan stark, driven av ett fortsatt behov av att förstå konsumenternas beteende i en snabbföränderlig värld. 

Försäljningen under första kvartalet ökade med 3,1 procent till 71,6 Mkr (69,4), vilket innebär all-time high för ett enskilt kvartal. I lokal valuta var ökningen 5,3 procent. Den positiva lönsamhets­trenden fortsatte då rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,5 Mkr, motsvarande en resultatförbättring om 6,8 Mkr jämfört med första kvartalet 2020. EBIT-marginalen uppgick till 9,1 procent medan resultatet efter skatt uppgick till 7,3 Mkr (0,4).

Ökad flexibilitet

Vi har arbetat hårt för att möta den starka order­ingången under kvartalet, inte minst i Sverige. Som en följd har vi bland annat rekryterat seniora utvecklare och engagerat underkonsulter i syfte att skapa ökad flexibilitet i våra leveranser. Med en arbets­styrka som kan anpassas efter behov har vi möjlighet att lättare säkerställa grundlönsamheten i affären. Trots rekry­teringarna var personalkostnaderna i första kvartalet 13,6 procent lägre, jämfört med motsvarande kvartal i fjol. 

Vi lade ner ett omfattande arbete på att lägga fast vår strategi för de nästkommande fem åren. Samman­fatt­ningsvis kommer vi att ha en mer fokuserad försäljning mot vissa lösningar och vissa marknader, vilket kommer att öka vår andel återkommande intäkter samt stärka tillväxt och lönsamhet. Jag ser fram emot vår fortsatta förändringsresa och är nöjd med att vi fått den strategiska färdriktningen och en stabil finansiell grund på plats.

Allt har dock inte varit positivt. Pandemin är inte över ännu, vilket är särskilt påtagligt i Indien. Mina tankar går till våra drabbade kollegor i Indien som går igenom en svår tid, samtidigt som de gör ett fantastiskt arbete för Nepa.

Bygga framtidens Nepa baserat på 15 års erfarenhet

Nepa har sedan vi grundades i maj 2006 byggt upp en position med en stor mängd världsledande varumärken bland våra kunder inom optimering av marknadsföring. Vi sätter alltid kundernas kund i centrum för vår analys då förståelsen av deras beteende är avgörande för att utveckla och anpassa kunderbju­dandet. Detta blir allt viktigare i takt med att kundernas agerande och preferenser blir mer snabbrörliga och föränderliga. Den ökande mängden av tillgänglig data för marknadsförare är inte användbar om den inte analyseras och tolkas så att den kan översättas till meningsfulla åtgärder. De erfarenheter, det track record och den beprövade teknologi som vi byggt inom vårt område under de senaste 15 åren, utgör en solid bas för nästa steg i vår utvecklingsresa.

Utsikter

Sammantaget utvecklades verksamheten enligt plan under kvartalet. Vi redovisar den högsta nettoom­sättningen någonsin, samtidigt som lönsamheten fortsätter att förstärkas. Därmed är vi på god väg tillbaka till stabilitet i affären och att långsiktigt visa lönsam tillväxt.

 

P-O Westerlund
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

P-O Westerlund, VD                               Michael Wallin, Chef Investor Relations
+46 706 404 824                                     +46 708 788 019
p-o.westerlund@nepa.com                michael.wallin@nepa.com

Denna information är sådan information som Nepa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 kl. 08:00 CET.

Nepa är ett ledande företag inom varumärkesutveckling och optimering av marknadsföring. Genom att kombinera modern research med den senaste tekniken, djup expertis och innovativa lösningar, hjälper vi några av världens mest kända varumärken att skapa tillväxt genom data. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, och kontor i Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, USA och Indien hjälper Nepa företag i över 50 länder. Företaget är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2016. Erik Penser Bank AB är Certified Advisor för Nepa (Tfn: +46 8-463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se).