RESULTATFÖRSTÄRKNING UNDER FORTSATT TILLVÄXT

Report this content

FÖRSTA KVARTALET, JANUARI – MARS 2020

 • Nettoomsättningen ökade 4,7%, eller 3,8% valutajusterat, till 69,4 (66,3) Mkr
 • Bruttoresultatet ökade 2,7%, eller 1,6% valutajusterat, till 52,2 (50,9) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-3,3) Mkr
 • Resultat för kvartalet uppgick till 0,4 (-3,6) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till, före utspädning 0,06 (-0,49) kronor, efter utspädning 0,06 (-0,49) kronor
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

UNDER PERIODEN                                                                     

 • P-O Westerlund utsågs till ny VD och koncernchef för Nepa den 26:e januari.
 • Ann-Christine Fick utsågs till ny CFO och medlem av koncernledningen.
 • Michael Wallin utsågs till den nya rollen som chef för Investor Relations.
 • GANT valde Nepa som leverantör av brand tracking för samtliga huvudmarknader.
 • Baserat på lönsamhetsfokus och givet utbrottet av Coronaviruset genomfördes ett åtgärdsprogram i syfte att reducera personalkostnaderna. Programmet omfattade avslutade provanställningar, avveckling av konsulter, samt lönereduktion för koncernledningen om minst 20 procent.

EFTER PERIODEN

 • Drygt 120 medarbetare i Sverige och Finland har korttidspermitterats.
 • Lönesänkningar om minst 20 procent har införts i stora delar av koncernen
 • Ett mindre varsel har genomförts i Sverige
 • Nepa Finland har erhållit bidrag från myndigheten Business Finland för att täcka vissa lönekostnader under Corona.
 

VD HAR ORDET

Resultatet för det första kvartalet 2020 förbättrades jämfört med motsvarande period i fjol, trots effekterna av Corona-pandemin i slutet av kvartalet. Bruttoresultatet var 52,2 (50,9) Mkr, en ökning med 2,7 procent. Rörelseresultatet (EBIT) blev -0,3 (-3,3) Mkr. Tack vare ett positivt finansnetto blev både resultatet före och efter skatt positivt för första gången sedan år 2017.

Nepa skall fortsatt vara ett tillväxtbolag, men ett lönsamt sådant. Det är 56:e kvartalet i rad som vi visar tillväxt men för första gången någonsin sjönk personalkostnaderna, med 2,8 procent för att vara exakt. Minskningen, som kommer att vara betydligt större i Q2, är ett resultat av det ökade fokus på lönsamhet som gäller från och med i år.

Kostnadskontroll är en prioritet, och behovet av kostnadskontroll blev särskilt uttalat till följd av spridningen av Covid-19. Nepa agerade kraftfullt och tidigt, redan i början av mars, vilket bidrog till att stärka resultatet. Åtgärderna har bland annat innefattat uppsägningar av provanställningar, konsulter samt korttidspermitteringar. Initiativen till kostnads-besparingar har genomförts enligt plan och är till största delen avslutade. 

Åtgärderna bedöms sänka kostnaderna med cirka 35 Mkr på årsbasis från och med Q2, enligt vad som tidigare kommunicerats. Osäkerheten på marknaden är dock fortfarande betydande och vi har god beredskap att vidta ytterligare åtgärder om det skulle behövas. Samtidigt är Nepa i en position där cirka 60 procent av intäkterna utgörs av återkommande intäkter baserade på långa kontrakt. Sammantaget gör detta att jag känner mig komfortabel med att vi – trots de utmaningar som pandemin skapar – har tagit ett stort steg mot att kunna uppvisa lönsamhet långsiktigt. 

Pandemin har lett till att kunder skjuter fram projekt eller omdefinierar omfattningen på projekt, men vi har dock inte tappat några kunder hittills. Tvärtom kan vi glädjas åt flera nya kunder, både under första kvartalet och i inledningen av det andra kvartalet.

Stärkt finansiell ställning

Vidare är det tillfredsställande att konstatera att vi har stärkt vår finansiella ställning då vi hade likvida medel om 22,9 Mkr per den 31 mars, vilket är en förstärkning med 8,3 Mkr sedan årsskiftet. Efter kvartalets utgång har vi dessutom utnyttjat svenska statens låne-möjligheter avseende sociala avgifter, moms och andra skatter vilket inneburit att vi stärkt kassan med ytterligare 15,3 Mkr.

Utblick

Flertalet bedömare är överens om att det nya normala inte kommer att se ut som det gamla normala. Även om vi inte vet hur och i vilken utsträckning kan vi sannolikt räkna med permanenta beteendeförändringar hos konsumenter. Behovet av beslutsunderlag torde därför öka vilket gör att jag ser positivt på hur efterfrågan på våra tjänster kommer att utvecklas. Tidsfaktorn avseende när och i vilken omfattning kunderna återfår sin tidigare investeringsförmåga är dock svårbedömd, men jag är övertygad om att Nepa kan bistå med affärskritisk input till företag som står inför såväl besparingar som investeringsbeslut.

Även om framtiden är svårförutsägbar har Nepa en stark marknadsposition, lång erfarenhet och en solid plattform av konkurrenskraftiga lösningar. Samman­taget gör det att jag fortsatt ser goda förutsättningar för att visa tillväxt och förbättrad lönsamhet kommande år.  
 

Denna information är sådan information som Nepa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020 kl. 08:00 CET.

www.nepa.com

P-O Westerlund
CEO
Maria Skolgata 83, 118 53 Stockholm, Sweden

+46 706 404 824 p-o.westerlund@nepa.com

Headquartered in Stockholm, with offices in Norway, Finland, Denmark, UK, USA, and India, we help some of the world's most reputable brands in more than 50 countries to optimize customer experience investments and get more effect out of their marketing and sales. Nepa has been awarded DI Gasell's award for organic fast-growing companies six times since 2011. The company is publicly traded at the Nasdaq First North Growth Market stock exchange since 2016. Erik Penser Bank AB is Nepa’s Certified Adviser (phone: +46 8-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se).