SLÅR OMSÄTTNINGS- OCH LÖNSAMHETSREKORD

Report this content

ANDRA KVARTALET, APRIL – JUNI 2021

 • Nettoomsättningen ökade 21,6%, eller 24,0% valutajusterat, till 78,5 (64,6) Mkr
 • Bruttoresultatet ökade 34,0%, eller 37,0% valutajusterat, till 61,3 (45,7) Mkr
 • Rörelseresultatet förbättrades till 11,7 (4,7) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 10,7 (2,8) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till, före utspädning 1,35 (0,35) kronor, efter utspädning 1,35 (0,35) kronor
 

FÖRSTA HALVÅRET, JANUARI – JUNI 2021

 • Nettoomsättningen ökade 12,0%, eller 14,1% valutajusterat, till 150,1 (134,0) Mkr

 • Bruttoresultatet ökade 17,5%, eller 20,1% valutajusterat, till 115,1 (98,0) Mkr
 • Rörelseresultatet förbättrades till 18,2 (4,4) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 18,0 (3,2) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till, före utspädning 2,28 (0,41) kronor, efter utspädning 2,28 (0,41) kronor
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

UNDER PERIODEN                                                                         

 • Lars Pahlman utsedd till ny VD för dotterbolaget Nepa i Sverige. Lars var tillförordnad VD under hösten 2020.

EFTER PERIODEN

 • Vi har fortsatt att glädjas åt nya kunder och att vi hittills inte har tappat några befintliga kunder. 

 

VD HAR ORDET

Efterfrågan var fortsatt stark under kvartalet på flertalet av våra marknader, såväl avseende projekt med återkommande intäkter (recurring) som projekt på ad hoc-basis. Vi ser ett uppdämt behov efter det att pandemin börjat klinga av. Intäktsökningen inom ad hoc förklaras främst av ett omfattande rådgivningsuppdrag kring prissättning och paketering i samband med lanse­ringen av en strömningstjänst i Asien och Sydostasien.  

Ett exceptionellt kvartal

Försäljningen steg med 21,6 procent i kvartalet till 78,5 Mkr (64,6), vilket innebär ännu ett all-time high för ett enskilt kvartal. Bruttoresultatet stärktes 34,0 procent till 61,3 Mkr (45,7), också det högre än någonsin tidigare. Den positiva lönsamhetstrenden fortsatte med ett rörelseresultat (EBIT) om 11,7 Mkr, motsvarande en resultatförbättring om 7,0 Mkr jämfört med andra kvartalet 2020. EBIT-marginalen satt i relation till bruttoresultatet stärktes till 19,1 procent (10,2) medan resultatet efter skatt uppgick till 10,7 Mkr (2,8). Vi har arbetat upp en solid finansiell ställning med 79,2 Mkr i likvida medel.

Kvartalet har varit exceptionellt på flera sätt. Det stora ad hoc-projektet motsvarade ungefär 8 procent av omsättningen under kvartalet. Den här sortens stora projekt kommer inte in med regelbundenhet och är därför svårförutsägbara. Samtidigt är de ett tecken på vår växande internationella räckvidd. Vi har i relation till detta tillfälligt varit underbemannade vilket resulterat i en positiv engångseffekt på lönsamheten. För att långsiktigt leverera med bibehållen kvalité, samtidigt som vi genomför beslutade strategi­omställning krävs större personalresurser än vad vi haft under kvartalet. Jag vill passa på att ta tillfället i akt att rikta ett varmt tack för de exceptionella insatser som mina kollegor har gjort under kvartalet och därefter.

Långsiktig färdplan

Omställningen av bolaget i enlighet med den strategi som styrelsen antog tidigare i år fortsätter, även om vi inte har kommit riktigt så långt i processen som jag hade önskat. Orsaken är att vi under kvartalet blev tvungna att avsätta flertalet tillgängliga resurser till omfattande kundleveranser.

Planen är oförändrat att lägga gamla arbetsformer bakom oss (legacy cleanup) och att öka andelen spjutspetsinriktade marknadsföringsinitiativ. Inom det senare området har vi tagit flera viktiga steg, vilket resulterat i att vi fått in intressanta pilotprojekt med några av världens mest kända varumärken. Vi har också i linje med strategin fortsatt att öka de återkommande intäkterna, vilka under kvartalet steg med nära 14 procent till 48,2 Mkr (42,4).

Utsikter

Det är fortfarande semestertider på några av våra marknader, men så här långt ser vi inga tecken på att marknaden inte skulle bli fortsatt stark även innevarande kvartal. Finland uppvisar en särskilt stark utveckling medan trenden i Storbritannien, där Nepa historiskt har haft en högre andel ad hoc-projekt, är fortsatt avvaktande. Storbritannien har även drabbats av nya utbrott av pandemin under sommaren vilket skapat osäkerhet. 

Jag är övertygad om att vi kommer att kunna rekrytera rätt kompetens och uppfylla våra behov; Nepa har ett starkt varumärke på arbetsmarknaden med en attraktiv företagskultur. Sammantaget gör detta att jag ser fortsatt optimistiskt på möjligheterna att skapa fortsatt tillväxt och långsiktigt stabil lönsamhet.

 

P-O Westerlund
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

P-O Westerlund, VD                        Michael Wallin, Chef Investor Relations
+46 706 404 824                              +46 708 788 019
p-o.westerlund@nepa.com             michael.wallin@nepa.com

Denna information är sådan information som Nepa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl. 08:00 CET.

P-O Westerlund

CEO
p-o.westerlund@nepa.com

Nepa är ett ledande företag inom varumärkesutveckling och optimering av marknadsföring. Genom att kombinera modern research med den senaste tekniken, djup expertis och innovativa lösningar, hjälper vi några av världens mest kända varumärken att skapa tillväxt genom data. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, och kontor i Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, USA och Indien hjälper Nepa företag i över 50 länder. Företaget är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2016. Erik Penser Bank AB är Certified Advisor för Nepa (Tfn: +46 8-463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se).