VÄNT TILL VINST, LAGT STRATEGI FÖR LÖNSAM TILLVÄXT

Report this content

FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER – DECEMBER 2020

 • Nettoomsättningen minskade 3,9%, eller 3,2% valutajusterat, till 67,8 (70,5) Mkr
 • Bruttoresultatet minskade 6,9%, eller 6,1% valutajusterat, till 50,3 (54,0) Mkr
 • Rörelseresultatet förbättrades till 5,4 (-5,3) Mkr
 • Resultat för kvartalet uppgick till 4,3 (-6,2) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till, före utspädning 0,55 (-0,79) kronor, efter utspädning 0,55 (-0,79) kronor
 

HELÅRET, JANUARI – DECEMBER 2020

 • Nettoomsättningen minskade 1,6%, eller 0,9% valutajusterat, till 258,8 (263,1) Mkr
 • Bruttoresultatet minskade 5,9%, eller 5,0% valutajusterat, till 190,2 (202,0) Mkr
 • Rörelseresultatet förbättrades till 15,6 (-22,9) Mkr
 • Periodens resultat uppgick till 13,1 (-22,9) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till, före utspädning 1,67 (-2,91) kronor, efter utspädning 1,67 (-2,91) kronor
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

UNDER PERIODEN                                                                     

 • Samtliga korttidspermitterade medarbetare i koncernen har varit åter i fullt arbete från och
  med den första oktober.

 EFTER PERIODEN

 • Vi har fortsatt att glädjas åt nya kunder och att hittills inte ha tappat några befintliga kunder. 
 

VD HAR ORDET

Marknaden utvecklades starkare än vad vi räknat med i det fjärde kvartalet i takt med att vi fick förlängt förtroende av gamla kunder samtidigt som nya kunder tillkom. Delvis kan det ha varit en effekt av att marknaden var avvaktande tidigare under året, samtidigt som behovet av att analysera och förstå kundbeteenden ökar i förändringstider.

Vi avslutade året med ett resultatmässigt starkt kvartal med ett rörelseresultat om 5,4 Mkr (-5,3), vilket är en resultatförbättring om 10,7 Mkr jämfört med samma kvartal föregående år. Detta helt utan statsstöd. Försäljningen minskade 3,9 procent i kvartalet till 67,8 Mkr (70,5). Minskad efterfrågan på ad hoc-tjänster på grund av pandemin bidrog till nedgången. Det var i linje med vår bedömning om att andra vågen av pandemin, i kombination med ett sett till försäljningen starkt fjärde kvartal 2019, skulle göra det svårt att visa omsättningstillväxt. Bruttoresul­tatet sjönk 6,9 procent till 50,3 Mkr (54).

För helåret redovisar vi trots pandemin en mindre  försäljningstillväxt i både Sverige och Finland samt för gruppen ett rörelseresultat (EBIT) på 15,6 Mkr, en förbättring om 38,6 Mkr från -22,9 Mkr 2019. Här ingår statsstöd om 9,1 Mkr. Årets kassaflöde uppgick till 54,9 Mkr (-30,6) medan kassan vid årets slut ökat till nära 70 Mkr (14,6), inklusive statliga lån om 15,5 Mkr.

När jag tillträdde i januari 2020 utlovade jag tre saker;

1. att vi skulle vända förlust till vinst,

2. att stärka kassaflödet samt,

3. att långsiktigt öka andelen återkommande intäkter.

Drygt ett år senare kan jag konstatera att vi har levererat på de två första punkterna. Vi har under 2020 dessutom vuxit de återkommande intäkterna med 6,2 Mkr, motsvarande 3,8 procent. Vi har i tillägg lagt fast en ny strategi som skapar bättre förutsättningar för att långsiktigt öka såväl tillväxt som andel återkommande intäkter.

Jag är stolt över att vi så tydligt lyckats vända utveck­lingen och vill passa på att  tacka alla kollegor på Nepa som har gjort ett enastående arbete under ofta mycket utmanande förhållanden.

Arbetet med det nya Nepa

I veckan antog styrelsen den nya strategi som vi arbetat på sedan tidig höst och som anger en tydlig färdriktning framåt. Efter att ha analyserat läget under 2020 lägger vi i år grunden för att växla upp tillväxt och lönsamhet genom ett smartare utnyttjande av vår senaste teknik­plattform, ökad skalbarhet och mer strömlinje­formade leveranser. Med egenutvecklade algoritmer inom marketing optimisation och branding kan vi göra snabba och statistiskt säkerställda beräkningar. Därmed kan vi väsentligen öka våra kunders möjligheter att på ett effektivt sätt styra sin marknadsföring och sina varumärken. Att strategin fungerar visar årets utfall i Finland där vi kommit längst med arbetet med att migrera våra återkommande projekt till vår senaste teknikplattform vilket resulterat i ökad kvalitet i kund­le­veranser,  en tydlig resultatför­bättring och nöjda kunder.

Slut på kakor

De senaste åren har integritetsfrågorna fått alltmer uppmärksamhet med EU:s dataskyddsförordning GDPR som tydligt exempel. Integritetskrav har fått sökmotoraktörer som Firefox, Safari och nu senast Chrome att upphöra med stödet för tredjepartsdata och cookies i sina respektive annonsverktyg och webbläsare. När dessa beslut verkställts kommer det därmed inte längre att vara lika enkelt att följa individers beteende på nätet och rikta annonser ned på enhetsnivå. För Nepas kunder leder det till ett ökat behov av data­insamling, beslutsstöd och analys för att kompensera för detta, vilket gynnar oss.

Utsikter

Den positiva marknaden har fortsatt in i början av det här året. Vi har efter vidtagna åtgärder 2020 en fundamentalt sund affär och tack vare de senaste årens investeringar en ny teknisk plattform. Vi kan nu lägga energi på att migrera våra många löpande projekt till vår nya plattform på samtliga marknader, efter att ha testat med stor framgång i Finland. Genom det arbetet kommer vi att kunna öka vår skalbarhet markant. Vi vet också genom vårt utökade samarbete med Facebook att vår modelleringskompetens och egenutvecklade algoritmer är i världsklass, vilka vi nu bygger in i flertalet leveranser.

Jag är ödmjuk inför det fortsatta omställningsarbete vi har framför oss i år, men när denna fas är avslutad bedömer jag att vi kommer att ha ett interna­tionellt konkurrens­kraftigt erbjudande med potential att uppvisa kraftig tillväxt under god lönsamhet.

 

P-O Westerlund
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

P-O Westerlund, VD                               Michael Wallin, Chef Investor Relations
+46 706 404 824                                     +46 708 788 019
p-o.westerlund@nepa.com                michael.wallin@nepa.com

Denna information är sådan information som Nepa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 mars 2021 kl. 08:00 CET.

Nepa är ett ledande företag inom varumärkesutveckling och optimering av marknadsföring. Genom att kombinera modern research med den senaste tekniken, djup expertis och innovativa lösningar, hjälper vi några av världens mest kända varumärken att skapa tillväxt genom data. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, och kontor i Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, USA och Indien hjälper Nepa företag i över 50 länder. Företaget är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2016. Erik Penser Bank AB är Certified Advisor för Nepa (Tfn: +46 8-463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se).