KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NEWS55 AB

Aktieägarna i News55 AB, org.nr 559006–3524, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 26 oktober 2018 kl. 10:00 i Bolagets lokaler på Sandhamnsgatan 63 C i Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

  • dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 20 oktober 2018, eftersom att avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare se till att vara införda i aktieboken fredagen den 19 oktober 2018,

  • dels anmäla sitt deltagande till News55 senast den 22 oktober 2018, per post till adress News55 AB, Sandhamnsgatan 63 C, 115 28 Stockholm eller per e-post stamma@news55.se.

Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på̊ eventuella biträden. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.News55.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före 19 oktober 2018.

Antal aktier och röster

Antalet utstående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till 2 451 037 st. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.

  2. Val av ordförande vid stämman.

  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

  4. Fastställande av dagordning.

  5. Val av en eller två̊ justeringsman.

  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

  7. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

  8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två̊ tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrig information

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation, dels på bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Fullständiga förslag till beslut, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget (adress enligt ovan) samt på bolagets webbplats, www.news55.se, senast två veckor föra den extra bolagsstämman. Nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

____________

Stockholm i oktober 2018

News55 AB

Styrelsen


För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se 


Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största mässarrangör för seniorer med över 100 000 besökare årligen. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och print. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.


Prenumerera

Dokument & länkar