KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NEWS55 AB

Report this content

Aktieägarna i News55 AB, org.nr 559006–3524, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2019 kl. 09:00 i Bolagets lokaler på Sandhamnsgatan 63 C i Stockholm. Detta meddelande har tidigare publicerats på NGM kl 19.30 den 28/5 2019.

Rätt att delta

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 8 juni 2019, eftersom att avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare se till att vara införda i aktieboken fredagen den 7 juni 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 7 juni 2019, per post till adress News55 AB, Sandhamnsgatan 63 C, 115 28 Stockholm eller per e-post till stamma@News55.se. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.News55.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 8 juni 2019.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Fastställande av dagordning
  5. Val av en eller två̊ justeringsman
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter
  8. Smärre justeringar
  9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter, punkt 7

Större aktieägare (”Förslagsställaren”) föreslår att bolaget ska emittera högst 600 000 teckningsoptioner, 150 000 till var och en av de vid årsstämman 2019 valda styrelseledamöterna. Rätt att teckna optionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, således tillkomma Fredrik Lundberg, Mikael Heinig, Kenneth Adenskog och Stefan Ekberg. Teckningen ska ske på separat teckningslista senast två veckor från dagen för stämman. Teckningsoptionerna ska emitteras på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptioner med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med 25 maj 2022 till och med 8 juni 2022. Teckningskursen ska uppgå till 2,78 kronor vilket är ett belopp motsvarande 250 procent av den för aktier i bolaget på NGM Nordic MTF noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 9 maj 2019 till och med den 23 maj 2019. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 212 936 kronor vilket motsvarar en utspädning före emissionen om cirka 10,9 procent av det totala antalet aktier i bolaget och cirka 10,9 procent av det totala röstetalet i bolaget efter emissionen. Rätt att teckna förutsätter att tecknaren vid tidpunkten för teckningen ingår avtal innehållande bland annat förköpsbestämmelser med bolaget.

Syftet med incitamentsprogrammet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att attrahera, motivera och behålla styrelseledamöter med kompetens och erfarenhet. Vidare bedömer Förslagsställaren att det är till gagn för bolaget och dess aktieägare att styrelseledamöterna har ett ekonomiskt intresse i bolaget jämförligt aktieägarnas. Styrelsen för bolaget ska kunna makulera teckningsoptioner som eventuellt återköps. Sådan makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Förslagsställaren föreslår att stämman fattar beslut enligt ovan och uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet.

Smärre justeringar, punkt 8

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Övrig information
För giltigt beslut enligt punkten 7 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation, dels på bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före stämman på bolagets webbplats www.News55.se. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i bolaget 4 902 074. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________

Stockholm i maj 2019

News55 AB

Styrelsen

 

VERKSAMHETEN
News55 är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största mässarrangör för seniorer med över 100 000 besökare 2018. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

    

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2019 kl. 19:30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar