News55 AB genomför riktad kvittningsemission om ca 1,3 MSEK

Styrelsen för News55 AB har, utifrån det bemyndigande som gavs vid bolagsstämman den 10 april 2017, beslutat och genomfört en riktad kvittningsemission om 1 280 000 kronor. Genom kvittningsemissionen emitterades totalt 51 200 aktier till priset 25 kronor per aktie. Priset om 25 kronor per aktie är samma som teckningskursen i den spridningsemission, vilken tillförde bolaget 8 MSEK, som genomfördes under maj-juni 2017 inför listningen på NGM Nordic MTF.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motivet för den riktade emissionen är att möjliggöra användandet av det i spridningsemissionen tillförda beloppet till största del i bolagets faktiska verksamhet. Styrelsen bedömer att emissionen kommer att vara till nytta för bolaget och därmed för dess aktieägare.

Emissionen har riktats till sammanlagt åtta parter bestående av rådgivare och garanter i spridningsemissionen vilka härmed har kvittat sina fordringar mot News55 AB mot nyemitterade aktier.

Den riktade emissionen har tecknats enligt följande:

1. Capensor AB med 19 200 aktier
2. Dividend Sweden AB med 10 000 aktier
3. Capensor Capital AB med 8 000 aktier
4. BGL Management AB med 4 000 aktier
5. Pronator Invest AB med 3 600 aktier
6. Jörns Bullmarknad AB med 2 400 aktier
7. Hegel AB med 2 000 aktier
8. Montana Sweden AB med 2 000 aktier

För existerande aktieägare resulterar emissionen i en utspädningseffekt om cirka 2,9 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.

Efter kvittningsemissionen uppgår antalet aktier i News55 AB till 1 780 074 stycken. Aktiekapitalet har i och med kvittningsemissionen ökat med 18 170,54 kronor, från 613 565,87 kronor till 631 736,41 kronor.


För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
fredrik.lundberg@news55.se 


Om News55

News55 är ett svenskt mediehus med seniorer 55+ som primär målgrupp. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se, som idag når nära en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största eventarrangör för seniorer. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm, print och abonnemang. Bolagets aktie är från och med den 21 juli 2017 föremål för handel på NGM Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor. Läs mer på www.news55.se.


Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 kl. 10:30 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar