Kallelse till extra stämma i Nilar International AB

Report this content

Aktieägarna i Nilar International AB, org.nr 556600-2977, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 18 maj 2022.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 18 maj 2022.

Rätt att delta i stämman

För att äga rätt att delta genom förhandsröstning vid stämman ska aktieägare:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 10 maj 2022, och
 • senast tisdagen den 17 maj 2022 anmäla sig till Nilar International AB genom att avge sin förhandsröst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 17 maj 2022.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast tisdagen den 10 maj 2022 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 12 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som skickar in förhandsröst genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 17 maj 2022. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.nilar.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § i lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.nilar.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extrastämman.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av de ärenden som tagits upp i den föreslagna dagordningen ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får hållas endast genom poströstning. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 17 maj 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Nilar International AB, Att: Bolagsstämma, Stockholmsvägen 116 A, 187 30 Täby. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till bolagstamma@nilar.com. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av förslaget till dagordning.
 4. Val av en justeringsperson.
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier.
 9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Carl Svernlöv på Baker & McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande och protokollförare vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas av bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på Bolagets aktiebok som erhållits av Euroclear Sweden AB och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 3: Godkännande av dagordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner den föreslagna dagordningen enligt ovan.

Punkt 4: Val av en justeringsperson

Styrelsen föreslår jurist Carl Isaksson på Baker & McKenzie Advokatbyrå till justeringsperson eller, vid förhinder, den han anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman ska besluta att ändra bolagsordningen i Bolaget enligt följande:

Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor till lägst 7 585 000 kronor och högst 30 340 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 585 000 kronor och högst 30 340 000 kronor.

The share capital shall be at least SEK 7,585,000 and no more than SEK 30,340,000."

Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 30 000 000 aktier och högst 120 000 000 aktier till lägst 45 510 000 aktier och högst 182 040 000 aktier. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier ska vara lägst 45 510 000 och högst 182 040 000.

The number of shares shall be at least 45,510,000 and no more than 182,040,000."

Det föreslås slutligen att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 7: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman ska besluta att ändra bolagsordningen i Bolaget enligt följande:

Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 7 585 000 kronor och högst 30 340 000 kronor till lägst 30 340 000 kronor och högst 121 360 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 340 000 kronor och högst 121 360 000 kronor.

The share capital shall be at least SEK 30,340,000 and no more than SEK 121,360,000."

Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 45 510 000 aktier och högst 182 040 000 aktier till lägst 182 040 000 aktier och högst 728 160 000 aktier (mot bakgrund av styrelsens förslag om bemyndigande att emittera aktier i enlighet med punkt 8). Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier ska vara lägst 182 040 000 och högst 728 160 000.

The number of shares shall be at least 182,040,000 and no more than 728,160,000."

Det föreslås slutligen att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordning i enlighet med punkt 6 och bemyndigande för styrelsen att emittera aktier i enlighet med punkt 8.

Punkt 8: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier att betalas kontant eller genom kvittning. Beslut med stöd av bemyndigandet ska kunna ske med högst det sammanlagda antal aktier som kan ges ut utan ändring av den vid var tid antagna bolagsordning. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital för att möjliggöra vidare utveckling av Bolagets verksamhet.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetsregler

Beslut enligt punkterna 6, 7 och 8 är giltiga endast om dessa har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 45 511 751. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Fullmaktsformulär och formulär för förhandsröstning hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt nedan och på Bolagets hemsida, www.nilar.com, senast tre veckor före stämman. Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Bolaget senast tio dagar före extrastämman, dvs. den 8 maj 2022 till adress

Stockholmsvägen 116 A, 187 30 Täby eller via e-post till bolagstamma@nilar.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida nilar.com och på Bolagets huvudkontor senast den 13 maj 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin e-mail eller postadress.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * *

Täby i april 2022

Nilar International AB

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Oldmark, VD
+46 70 432 4444
erik.oldmark@nilar.com

Presskontakt:
Matilda Ekman Vråmo
+46 72-213 01 28
matilda.ekman.vramo@nilar.com

Om Nilar:

Nilar är en svenskbaserad utvecklare och tillverkare av batterier för stationära energilagringssystem. Energilagringssystem kan användas för att överbrygga obalanser mellan energiproduktion och efterfrågan för att till exempel förbättra utnyttjandet av intermittent elproduktion från förnybara energikällor, såsom solenergi och vindkraft, samt för att stötta det alltmer ansträngda elnätet. Nilars batteriteknik är baserad på nickel-metallhydrid (NiMH) elektrokemi med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö-, säkerhets- och livslängdsprofil. Företaget har sitt huvudkontor i Täby och den energieffektiva produktionsanläggningen är sedan 2012 belägen i Gävle, där företagets forskning och utveckling också äger rum.

Nilar-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn NILAR. FNCA Sweden är Certified Adviser 08-528 00 399. För mer information se www.nilar.com.

Denna information är sådan information som Nilar International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2022-04-13 14:00 CEST.