• news.cision.com/
 • Nilar/
 • Nilar avser att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Nilar avser att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Nilar International AB (publ) (“Nilar” eller “Bolaget”), en innovativ leverantör av batterier och kompletta elektriska energilagringslösningar för stationära applikationer, offentliggör idag avsikten att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (“Noteringen”). Bolaget avser att inför Noteringen genomföra ett erbjudande av aktier till allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare i Sverige och internationellt ("Erbjudandet"). Erbjudandet förväntas enbart utgöras av nyemitterade aktier i Bolaget. Nasdaq Stockholm AB har, med sedvanliga förbehåll, meddelat att Bolaget uppfyller noteringskraven.

I syfte att främja Nilars fortsatta tillväxt, skapa en stabil, långsiktig grund för Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt samt skapa förutsättningar för att utöka Bolagets tillverkningskapacitet har Nilars styrelse beslutat att diversifiera Bolagets aktieägarkrets genom Erbjudandet till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och utomlands. Av dessa anledningar har styrelsen ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Marcus Wigren, VD för Nilar, kommenterar:
Nilar har under ett antal år levererat säkra batterier till den snabbt växande europeiska marknaden för energilager, med fokus på lagring av solel och balansering av energiflöden i byggnader nära människor, där säkerhet betyder allt. Nilars system har installerats i kontorslokaler, offentliga fastigheter, industrilokaler samt i villor. Slutkunder är numera främst lokaliserade i Tyskland, Benelux, Italien, UK samt Norden.

Nilar breddar nu sin distributionskapacitet och ökar snabbt produktionskapaciteten i Gävle-fabriken samtidigt som förberedelser görs för en planerad etablering av en andra fabrik i Estland under 2022. Därmed är vi nu redo för nästa steg i Nilars tillväxtambitioner, där en notering är en viktig pusselbit för den fortsatta resan framåt.

Michael Obermayer, styrelseordförande i Nilar, kommenterar:
Som förberedelse till vidare snabb växt har Nilars styrelse lagt tonvikten på fyra viktiga åtgärder:

 • Nilars management har de senaste 18 månaderna förstärkts med utökad produktionsledning, nytt ledarskap inom R&D, en förstärkt finansfunktion samt en utökad ledning av ’global supply-chain management’
 • Produkterbjudandet har utökats med en ny batterityp för att bättre tillgodose vissa kundsegments behov
 • Strategiska allianser har knutits med samarbetspartners som täcker stora delar av Sydeuropa
 • Steg att etablera Nilar med produktion utanför Sverige har tagits, och projektplaneringen har nått långt

Därmed, och med starka nordiska institutionella aktieägares samt Europeiska Investeringsbankens stöd, menar styrelsen att Nilar är väl rustat och moget för en marknadsnotering av bolagets aktier.

Erbjudandet i korthet
Bolaget avser att inför Noteringen genomföra ett erbjudande av aktier till allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare i Sverige och internationellt. Erbjudandet avses enbart utgöras av nyemitterade aktier i Bolaget till ett värde om cirka 750 miljoner kronor (före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet och exklusive sedvanlig övertilldelningsoption).

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att ingå i det prospekt som Bolaget kommer att upprätta med anledning av Erbjudandet. Prospektet kommer att publiceras på Nilars hemsida, www.nilar.com.

AFA Försäkring, BNP Paribas Energy Transition Fund, Fjärde AP-fonden (AP4), Första AP-fonden (AP1), Handelsbanken på uppdrag av flera fonder och Länsförsäkringar Fondförvaltning, har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet om högst cirka 489 miljoner kronor baserat på en värdering upp till cirka 3,15 miljarder kronor (marknadsvärde för samtliga utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet, inklusive fullt utnyttjande av sedvanlig övertilldelningsoption).

Om Nilar
Nilar är en svenskbaserad utvecklare och tillverkare av stationära energilagringssystem, så kallade Electrical Energy Storage (ESS) systems. Energilagring kan användas för att brygga skillnader mellan energiproduktion och efterfrågan för att exempelvis bättre kunna utnyttja potentialen av intermittent elproduktion från förnyelsebara energikällor, så som solenergi och vindkraft, samt för att förstärka allt mer ansträngda elnät. Nilar levererar idag energilagringslösningar för bostadshus, industri- och kommersiella byggnader. Nilars batteriteknik är nickel-metallhydrid-baserad (NiMH) med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö- och säkerhetsprofil tillsammans med en konkurrenskraftig prisbild över en livscykel.

Bolaget har sitt huvudkontor i Täby och dess energieffektiva produktion sker sedan 2018 uteslutande i anläggningen i Gävle, där även Bolagets forskning och utveckling sker. Bolaget utökar för närvarande kapaciteten i Gävle genom att installera nya produktionslinor samt förbättra effektiviteten hos de linor som är på plats idag. Trots en stark expansion av produktionskapaciteten har Bolagets försäljningstillväxt begränsats av anläggningens produktionskapacitet. Med medel från Erbjudandet avser Bolaget finansiera ytterligare produktionslinor i Gävle samt att succesivt expandera genom ytterligare en fabrik, som enligt plan förväntas lokaliseras i Estland.

Styrkor och konkurrensfördelar

 • Väl positionerad på en snabbt växande marknad
 • Patenterad batteriteknologi med tydliga kostnads-, miljö- och säkerhetsfördelar
 • Bevisad förmåga att leverera framgångsrika projekt i stora delar av Europa
 • Agil produktionsanläggning med skalbara och patenterade produktionsprocesser
 • Flera tillväxtvägar framgent inklusive nya kundsegment och lansering av eftermarknadstjänster

Finansiella mål

 • Nettoomsättningen ska uppgå till minst 1 miljard SEK år 2023 genom ökad produktionskapacitet till följd av installation av ytterligare produktionslinor i Gävle-fabriken och etablering av en andra fabrik utomlands, planerad att lokaliseras i Estland.
 • Långsiktig EBITDA-marginal om minst 20 procent. Marginalförbättringar förväntas uppnås genom skalfördelar, att en större andel av produktionen sker i lågkostnadsregioner och genom att införa eftermarknadstjänster.

Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie”) är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Joh. Berenberg Gossler & Co. KG (”Berenberg”) är Joint Bookrunner. Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Carnegie och Berenberg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marcus Wigren, VD, Nilar
Telefon: +46 76 769 50 75
E-post: marcus.wigren@nilar.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör, Cision.

Viktig Information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Nilar i någon jurisdiktion, varken från Nilar eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer att upprättas i samband med Erbjudandet och granskas och godkännas av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Joint Bookrunners. Joint Bookrunners agerar för Bolagets räkning i samband med Erbjudandet och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen " Målmarknadsbedömningen") Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Nilars aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Nilars aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Nilars aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Joint Bookrunners endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Nilars aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Nilars aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Prenumerera

Dokument & länkar