NILAR DELÅRSRAPPORT Q1 2021

Report this content

DRIFTSATTE DEN FJÄRDE PRODUKTIONSLINAN. AVSLUTADE REPARATIONEN AV VENTILATIONSSYSTEMET I PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN.

Januari – mars 2021 i sammandrag

 • Nettoomsättning 5,4 (4,6) MSEK.
 • Produktion 3,2 MWh.
 • Levererade energilager 73 (53), snittstorlek per energilager 19 (15) kWh.
 • Bruttoresultat -69,6 (-41,6) MSEK.
 • EBITDA -78,0 (-48,3) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) -96,0 (-60,9) MSEK.
 • Periodens resultat -114,4 (-68,0) MSEK.
 • Resultat per aktie -22,53 SEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Reparationen av ventilationssystemet i produktionsanläggningen i Gävle avslutades under slutet av kvartalet, under ombyggnadstiden var Nilars produktionskapacitet väsentligt begränsad.
 • Den fjärde produktionslinan driftsattes och ett fjärde skift infördes i produktionen.
 • Den nya produktserien Energy+ lanserades.
 • Erhöll en andra och slutlig utbetalning om 8,75 MEUR inom ramen för den första tranchen på 17,5 MEUR av lånefaciliteten från EIB.

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Bolagets aktier noterades på Nasdaq First North Premier Growth Market den 30 april.
 • I anslutning till noteringen genomförde Bolaget en nyemission av aktier som inbringade totalt 750 MSEK före kostnader och Bolagets konvertibellån omvandlades till eget kapital genom nyemission av aktier till konvertibelinnehavarna.
 • För information om covid-19:s påverkan för Nilar, se vd-ordet sidan 2.
 • En extra bolagstämma hölls den 19 april där bl.a. aktiesplit 1:6 beslutades.
 • Ett incitamentsprogram till styrelse och ledning infördes på extra bolagsstämman den 12 mars 2021.

Vd-kommentar

Fredagen den 30 april klockan 09.00 började Nilars aktier handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market - ett stort ögonblick för Nilar. Några dagar senare erhöll bolaget likviden från nyemissionen på 750 MSEK i nytt kapital före utgifter. Detta tillskott tillåter Nilars enormt energiska team med över 200 ingenjörer, forskare och högkvalificerade maskinoperatörer att på allvar fortsätta med att förverkliga bolagets ambitiösa tillväxtplan, att serva kräsna kunder i hela Europa samt att under de närmaste åren flerfaldiga produktion och försäljning. Allt detta samtidigt som vi kontinuerligt förädlar vårt produktutbud och stärker vår konkurrensposition.

Under kvartalet levererade vi 73 BESS (elektriska energilager) jämfört med 53 under Q1-20 och fakturerade 5,4 (4,6) MSEK. I själva verket hade försäljningen kunnat vara högre om det inte hade varit för att vi hade tidigare levererade system av en tidigare produktversion som vi behövde byta och/eller uppdatera, vilket minskade antalet tillgängliga system för nyförsäljning. Den totala produktionen var 3,2 MWh varav 1,5 MWh reserverades för garantiutbyten. Trots att vi snabbt bygger ut vår produktkapacitet överstiger efterfrågan på våra system väsentligt vår förmåga att leverera.

Marknadsutsikterna är fortsatt positiva trots Covid-19-utmaningar. Europeiska energilagringsinstallationer ökade till 1,7 (1,0) GWh 2021 och beräknas växa till 3 GWH 20211, till stor del drivet av nationella mål om införande av förnybara energikällor och energilagring. Medan Tyskland förblir den största (och växande) marknaden, ökade Spaniens efterfrågan på BESS signifikant från 4 MWh under 2019 till 40 MWh under 2020. Detta drevs av en förändring av tull- och bidragsregleringar. EU:s återhämtningsplan stödjer ytterligare utvecklingen genom hela Europa mot kombinerad förnybar energi från PV (solenergi) och BESS genom stora nationella ”gröna” investeringsstöd2. Tyskland och även nu Spanien ligger i Nilars fokus med avseende på geografisk expansion.

Närmare hemmamarknaden har Finland nyligen uttalat målet att bli världens första helt fossilfria land. Finland ändrar nu fokus från stöd av grön energiproduktion till support av ny energiteknik3. BESS är en sådan ny teknik som har genererat ökad efterfrågan på våra produkter från hushålls-, affärs- och fastighetssektorn. Våra nya partnerskap med Kostal, Yaskawa (The Switch) och Danfoss (Vacon Drives) ökar Nilars marknadsmöjligheter, såväl tekniskt som geografiskt. Sverige beslutade i år om ett nytt skatteavdrag4 (subvention) på 50% för BESS material samt installationskostnader, vilket är ett  stort incitament för svenska konsumenter som tydligt driver efterfrågan på våra system. Vidare så ser vi tydliga problem för det svenska elnätet att leverera den effekt som konsumenterna önskar i många städer, vilket med all sannolikhet kommer att generera ökat intresse för användning av BESS som effektbuffrar i näten inom snar framtid.

Covid-19 är fortsatt en allvarlig fråga i samhället och för oss alla, men kanske lite mindre påverkande för Nilar än jag befarade för några månader sedan. Medan efterfrågan fortsatt är stark har sjukfrånvaron och begränsningar för hur vi hanterar överlämning mellan produktionsskift negativt inverkat vår effektiva produktionskapacitet under det senaste kvartalet och in i Q2. Detta är också särskilt besvärande när vi ytterligare ökar kapaciteten framåt. Mer oroväckande är dock den allmänt rapporterade Covid-19-relaterade bristen på kritiska komponenter i hela leveranskedjan där även vissa kvalitetsproblem har funnits. Elektroniska kretsar, strängsprutade plastkomponenter och råvaruförsörjning påverkar alla leverantörer och kunder globalt. Nilars inköpsteam har arbetat hårt för att så långt som möjligt hantera situationen, men jag ser det fortfarande som en betydande risk under de kommande kvartalen.

Som tidigare rapporterats var vårt Q4-20 märkbart reducerat på grund av en relativt liten pulverexplosion i vårt ventilationssystem, vilket krävde en omkonstruktion av ventilationen i de berörda delarna. Även här slog Covid-19 till med nästan tre månaders leveransförsening av en kritisk komponent från Tyskland. Med anledning av detta kunde reparationsarbetet avslutas först i slutet av mars, vilket således påverkade produktionsvolymen negativt även under första kvartalet.

Kvartalet, där vi haft en märkbart reducerad produktionsvolym, har vi i stället nyttjat till att installera en fjärde produktionslina samt infört ett fjärde skift i produktionen.

Produktutvecklingen har varit mycket tillfredsställande. Under kvartalet lanserade vi en ny produkt, Energy +, vilken innehåller en energioptimerad battericell. För första gången erbjuder nu Nilar marknaden två produkter, riktade mot något olika applikationer. Vidare arbetar vi med en rad möjliga produktutvecklingsprojekt som framgent kommer att särskilja Nilar gentemot konkurrenterna.

Sammantaget, och trots den fortsatt starka efterfrågan på Nilars system, är vår fortsatt största utmaning att hantera den planerade produktionsvolymsökningen. Vid slutet av detta år kommer Nilars fabrik i Gävle med största sannolikhet vara helt utbyggd med åtta produktionslinor. Ytterligare expansion planeras just nu gällande en nästa fabrik i Estland som förväntas generera sina första produktionsvolymer under andra halvåret 2022. Jag, tillsammans med min ledning, ser fram emot ett första år efter börsintroduktion fylld med utmanande arbete, men också med tillfredsställelsen av att leda ett riktigt tillväxtföretag i en verkligt "grön" sektor.

Marcus Wigren, Vd Nilar
Täby 27 maj 2021

1) https://www.energy-storage.news/news/europe-predicted-to-deploy-nearly-twice-as-much-electrical-storage-in-2021
2)
https://www.energy-storage.news/news/europe-predicted-to-deploy-nearly-twice-as-much-electrical-storage-in-2021
3) https://valtioneuvosto.fi/sv/marin/regeringen/regeringsprogrammet/klimatneutralt-finland-som-tryggar-den-biologiska-mangfalden
4) https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.4.676f4884175c97df4192860.html

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Marcus Wigren, Vd
E-post marcus.wigren@nilar.com
Mobil +46 767 69 50 75

Om Nilar

Nilar är en svenskbaserad utvecklare och tillverkare av stationära energilagringssystem, så kallade Electrical Energy Storage (ESS) systems. Energilagring kan användas för att överbrygga skillnader mellan energiproduktion och efterfrågan för att exempelvis bättre kunna utnyttja potentialen av intermittent elproduktion från förnyelsebara energikällor, så som solenergi och vindkraft, samt för att förstärka allt mer ansträngda elnät. Nilars batteriteknik är nickel-metallhydrid-baserad (NiMH) med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö- och säkerhetsprofil tillsammans med en konkurrenskraftig prisbild över en livscykel. Bolaget har sitt huvudkontor i Täby och dess energieffektiva produktion sker sedan 2012 uteslutande i anläggningen i Gävle, där även Bolagets forskning och utveckling sker.

Nilar-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn NILAR. FNCA Sweden är Certified Adviser 08-528 00 399. För mer information se www.nilar.com.

Denna information är sådan information som Nilar International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-05-27 08:00 CEST.

Bifogade filer