• news.cision.com/
 • Nilar/
 • Nilar offentliggör erbjudande av aktier och publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Nilar offentliggör erbjudande av aktier och publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Nilar International AB (publ) (“Nilar” eller “Bolaget”), en innovativ leverantör av batterier och kompletta elektriska energilagringslösningar för stationära applikationer, offentliggjorde den 15 april avsikten att genomföra ett erbjudande av aktier till allmänheten i Sverige och till kvalificerade investerare i Sverige och internationellt ("Erbjudandet") samt en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (“Noteringen”). Erbjudandet omfattar endast aktier som nyemitteras av Bolaget. Prospektet för Erbjudandet har idag godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida. Första dag för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market förväntas bli den 30 april 2021.

Erbjudandet i korthet

 • Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 67 kronor1), motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 3,15 miljarder kronor för samtliga utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet (inklusive fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen).
 • Erbjudandet omfattar 11 194 029 nyemitterade aktier som erbjuds av Bolaget, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 750 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.
 • För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Nilar åtagit sig att emittera ytterligare högst 1 679 104 aktier, vilket motsvarar 15,0 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen").
 • Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet totalt 12 873 133 aktier, vilket motsvarar cirka 27,4 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget och ett totalt värde av cirka 862 miljoner kronor.
 • AFA Försäkring, BNP Paribas Energy Transition Fund, Fjärde AP-fonden (AP4), Första AP-fonden (AP1), Handelsbanken på uppdrag av flera fonder och Länsförsäkringar Fondförvaltning, har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet om högst cirka 489 miljoner kronor. Åtagandena motsvarar totalt 16,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och 65,2 procent av antalet aktier i Erbjudandet (56,7 procent av antalet aktier i Erbjudandet om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo).
 • Erbjudandet riktas till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige.
 • Anmälningsperioden pågårmellan den 23 och 29 april (klockan 15:00) 2021.
 • Beräknad första handelsdag på Nasdaq First North Premier Growth Market är den 30 april 2021 och kommer att handlas under kortnamnet ”NILAR”. Beräknad likviddag är den 4 maj 2021.
 • Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet ingår i det prospekt som Bolaget har upprättat med anledning av Erbjudandet och som idag har godkänts av Finansinspektionen och nu är tillgängligt på Bolagets hemsida, www.nilar.se.

Marcus Wigren, VD för Nilar, kommenterar:
”I och med Erbjudandet och Noteringen av Nilar på Nasdaq First North Premier Growth market tar vi nästa steg i Bolagets utveckling. Vi har den senaste tiden mött ett stort intresse från investerare som ser potentialen i bolagets produkter inom energilagring ämnade för stationära applikationer, och hur dessa kan hjälpa till att hantera framtidens krav på energiutbud och efterfrågan. Jag, tillsammans med hela bolaget, välkomnar nya aktieägare att bli en del av vår fortsatta resa.”

Bakgrund och motiv för Erbjudandet
Erbjudandet och Noteringen förväntas stödja Nilars fortsatta tillväxt och ge Bolaget bättre tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna och även ge Bolaget en diversifierad ägarbas av svenska och internationella investerare, inklusive institutionella investerare. Bolaget bedömer att en notering på Nasdaq First North Premier Growth Market även kommer att öka medvetenheten om Bolaget bland kunder, leverantörer och partners och bidra till att göra Nilar till en ännu mer attraktiv leverantör och arbetsgivare.

Nettolikviden från Erbjudandet avses att, i prioritetsordning, användas för följande ändamål:

 • utökad produktionskapacitet i Gävle till totalt åtta produktionslinor (från nuvarande fyra linor) samt påbörja byggnation av ytterligare en anläggning med 16 produktionslinor (cirka 65-75 procent av nettolikviden);
 • utökat rörelsekapitalbehov (cirka 15-25 procent av nettolikviden);
 • produktutveckling och mer grundläggande FoU (cirka 10-15 procent av nettolikviden); och
 • utökad marknadsorganisation samt marknadssatsningar (cirka 3-5 procent av nettolikviden).

För det fall att Övertilldelningsoptionen utnyttjas avses likviden från Övertilldelningsoptionen att användas enligt ovan beskrivna prioritetsordning.

Om Nilar
Nilar är en svenskbaserad utvecklare och tillverkare av stationära energilagringssystem, så kallade Electrical Energy Storage (ESS) systems. Energilagring kan användas för att brygga skillnader mellan energiproduktion och efterfrågan för att exempelvis bättre kunna utnyttja potentialen av intermittent elproduktion från förnyelsebara energikällor, så som solenergi och vindkraft, samt för att förstärka allt mer ansträngda elnät. Nilars batteriteknik är nickel-metallhydrid-baserad (NiMH) med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö- och säkerhetsprofil tillsammans med en konkurrenskraftig prisbild över en livscykel.

Bolaget har sitt huvudkontor i Täby och dess energieffektiva produktion sker sedan 2012 uteslutande i anläggningen i Gävle, där även Bolagets forskning och utveckling sker. Bolaget utökar för närvarande kapaciteten i Gävle genom att installera nya produktionslinor samt förbättra effektiviteten hos de linor som är på plats idag. Trots en stark expansion av produktionskapaciteten har Bolagets försäljningstillväxt begränsats av anläggningens produktionskapacitet. Med medel från Erbjudandet avser Bolaget finansiera ytterligare produktionslinor i Gävle samt att succesivt expandera genom ytterligare en fabrik, som enligt plan förväntas lokaliseras i Estland.

Prospekt och anmälan
Prospekt som innehåller de fullständiga villkoren och anvisningarna för Erbjudandet finns tillgängligt på Nilars hemsida (www.nilar.com). Under anmälningsperioden kommer prospektet också att finnas tillgängligt på Carnegies hemsida (www.carnegie.se), Nordnets hemsida (www.nordnet.se) och kommer även inom några dagar att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/). Anmälan från allmänheten kan göras till Carnegie eller Nordnet i enlighet med villkoren i prospektet.

Prospektet har upprättats i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten enligt Prospektförordningen, i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begrip­lighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Nilar eller stöd för kvaliteten på de aktier som avses i prospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Bolagets aktier.

Preliminär tidsplan

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige:                                                        23–29 april 2021, klockan 15:00
Anmälningsperiod för institutionella investerare:                                                   23–29 april 2021
Första handelsdag på Nasdaq First North Premier Growth Market:                     30 april 2021
Likviddag:                                                                                                                4 maj 2021

Stabiliseringsåtgärder
I samband med Erbjudandet kan Carnegie ("Stabiliseringsmanagern"), på uppdrag av Joint Bookrunners, komma att övertilldela aktier för att genomföra transaktioner som är utformade för att stabilisera, upprätthålla och på annat sätt stödja marknadspriset på Bolagets aktier på en nivå över det som annars skulle råda på den öppna marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier Growth Market och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Stabiliseringsmanagern har dock ingen skyldighet att vidta stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att genomföras. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris högre än priset i Erbjudandet.

Stabiliseringsmanagern kan använda Övertilldelningsoptionen för att övertilldela aktier i syfte att möjliggöra stabiliseringsåtgärder. Stabiliseringsåtgärderna, om de genomförs, kan avbrytas när som helst utan något meddelande men måste avbrytas senast inom ovannämnda 30-dagarsperiod. Stabiliseringsmanagern måste senast vid utgången av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringsåtgärderna har genomförts, i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har utförts. Inom en vecka efter utgången av stabiliseringsperioden kommer Stabiliseringsmanagern, genom Bolaget, att offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder utfördes, datum då stabiliseringen inleddes, datum då stabiliseringen senast genomfördes samt prisintervallet inom vilket stabilisering genomfördes för varje datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes.

Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie”) är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Joh. Berenberg Gossler & Co. KG (”Berenberg”) är Joint Bookrunner. Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Carnegie och Berenberg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marcus Wigren, VD, Nilar
Telefon: +46 76 769 50 75
E-post: marcus.wigren@nilar.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör, Cision.

Viktig Information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Nilar i någon jurisdiktion, varken från Nilar eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer att upprättas i samband med Erbjudandet och granskas och godkännas av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Joint Bookrunners. Joint Bookrunners agerar för Bolagets räkning i samband med Erbjudandet och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen " Målmarknadsbedömningen") Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Nilars aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Nilars aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Nilars aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Joint Bookrunners endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Nilars aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Nilars aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

 

1) Uppgifter om teckningskurs och antal aktier i pressmeddelandet anges baserat på registrering av aktiesplit (1:6) som beslutades av extra bolagsstämman i Bolaget den 19 april 2021 och som förväntas att registreras vid Bolagsverket den eller omkring den 23 april 2021.

Prenumerera

Dokument & länkar