Bokslutskommuniké 2018

Nischer Properties redovisar idag sitt konsoliderade resultat för sista halvåret samt helåret 2018.

VD-kommentar 

Under 2018 har vi ökat antalet bostäder i vår projektportfölj från ca 600 till ca 1000 bostäder genom nya marktilldelningar i Örnsköldsvik, Haninge och Hudiksvall.

I december genomfördes en strukturaffär med Nyhembostad som innebar att Nischer förvärvar 80 procent av aktierna i Nyhem Projektutveckling AB samt 20 procent av aktierna i Nyhem Byggsystem AB. Affären innebär att vi stärker upp vår organisation med ytterligare kunnande inom produktion och fastighetsutveckling

Rörelseresultatet uppgick under året till - 10,3 Mkr (-18,6). Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -12,2 Mkr, en förändring om ca 6,8 Mkr mot 2017.

Under året har vi fått investeringsstöd om 17,6 Mkr beviljat för våra studentbostäder i Karlstad och under september påbörjade vi produktionen av de 128 studentbostäderna. I december 2018 tecknade vi avtal om försäljning av projektet till ett värde om 100 mkr med en förväntad vinstmarginal om ca 20%. Köparen, Living at Campus, kommer att tillträda tomträtten under hösten 2019.

Väsentliga händelser under året

Nischer sålde under året genom ett icke-publikt erbjudande totalt 15,3% av aktierna i projektbolaget Nischer Knivsta 1 AB. Försäljningen resulterade i en vinst om ca 6,7mkr.

I juni erhöll Nischer Properties markanvisning avseende utveckling av 50–70 bostäder i Hudiksvall.

I augusti erhöll Nischer Properties markanvisning avseende utveckling av ca 300 bostäder i Örnsköldsvik.

För projektet Haninge Söderby har detaljplanen varit på samråd och vi inväntar nu besked om projektets fortskridande, nyckelbiotoper har identifierats i området vilket fördröjer för exploateringen.

Kreditavtal om 73 mkr tecknades med Fastum UBC Förvaltning AB för byggnationen av 128 studentbostäder i Karlstad.

I november meddelades att David Aspehult ersätter Urban Larsson som tf. VD. Urbans sista dag som anställd är den 13/3.

I november erhöll Nischer Properties markanvisning gällande del av Norra Folkparken för utveckling av bostäder i Haninge.
 
Rapporten finns tillgänglig på www.nischer.se
  
För ytterligare information:

David Aspehult, tf. VD
070 – 316 44 45
david.aspehult@nischer.se
    
Nischer Properties AB (publ) köper, säljer, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter i Sverige. Intäkter skapas genom fastigheternas värdeökning vid försäljning samt driftnetto vid förvaltning. Nischers aktie är noterad för handel på NGM Nordic MTF.

Taggar:

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar