Bokslutskommuniké för Netrevelation AB (publ) 1 januari – 31 december 2006

• Omsättningen för perioden som helhet uppgick till 95,3 (86,1) MSEK, en ökning med 11 % jämfört med samma period 2005. För fjärde kvartalet var ökningen 10 %.

• Rörelseresultat före avskrivningar (Ebitda) uppgick under perioden som helhet till + 0,15 (+ 0,06) MSEK. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till + 0,07 (+0,3) MSEK.

• Resultat efter skatt för perioden som helhet uppgick till - 7,6 (- 7,7) MSEK och för fjärde kvartalet till - 1,7 (-1,7 ) MSEK. Resultat per aktie uppgick för perioden som helhet till - 0.06 (- 0.07) SEK, och för fjärde kvartalet till - 0.01 (- 0.02) SEK.

• Bruttomarginalen fortsätter att utvecklas positivt och uppgick för perioden som helhet till 16,7 % (16,3%).

• Under fjärde kvartalet genomfördes en företrädesemission vilken tillförde bolaget 29,3 MSEK före emissionskostnader

• Under fjärde kvartalet vann Netrevelation en upphandling avseende taxiresor för Svenska statens myndigheter och verk. Ramavtal för dessa resor, omfattande 3 - 400 MSEK tecknades under januari 2007.Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar