Delårsrapport för Netrevelation AB (publ) ​1 januari – 30 juni 2010

Report this content

  • Omsättningen för perioden uppgick till 65,5(49,0) MSEK, en ökning med 34 % jämfört med samma period 2009. 

  • Rörelseresultatet före avskrivningar (Ebitda) uppgick under perioden till -1,9 MSEK jämfört med -4,3 MSEK för samma period föregående år.

  • Resultat efter skatt uppgick till -3,3 (-5,5) MSEK och resultat per aktie -0,01    (-0,04) kr. 

  • Bruttomarginalen uppgick till 15,5 % (15,5 %). 

  • Kassaflödet för perioden uppgick till 1,2 MSEK (-3,3) MSEK inklusive genomförd företrädesemission vilken tillfört bolaget ca 9,3 MSEK. 

  • Åtgärdsprogram för kostnadsminskning och likviditetsförstärkning pågår och kommer att intensifieras ytterligare under hösten.

Kontaktperson VD, Anders Holst.           
Email:  anders.holst@netrevelation.se

Netrevelation AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik inom reseindustrin. Netrevelation förädlar traditionella taxiresor till reseprodukter som ger företag och organisationer ett kvalitetssäkrat, förenklat och mer kostnadseffektivt resande. Företaget etablerades 1991. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten, Regeringskansliet  och svensk taxinäring. Netrevelation är listat på NASDAQ OMX First North. Certifierad Adviser är Remium AB (www.remium.se).

Prenumerera

Dokument & länkar