Kommuniké från extra bolagsstämma i Nischer Properties AB den 14 januari 2022

Report this content

Idag, den 14 januari 2022, hölls extra bolagsstämma i Nischer Properties AB. Vid stämman fattades beslut om att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av högst 13 400 000 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 367 827 kronor.

Rätt att teckna de nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast tillkomma Sterner Stenhus Holding AB och DAMC AB. Teckningskursen i emissionen är 8 kronor per aktie och teckning av aktierna ska ske genom kontant betalning. Grunden för teckningskursen är en överenskommelse med tecknarna. Teckningskursen motsvarar en premie om 19,55 % jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden 1 november 2021 till och med den 6 december 2021. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka Bolagets ägarbas samt säkra finansiering till vidareutvecklingen av verksamheten. Eftersom det bland de teckningsberättigade fanns tecknare som ryms inom den krets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, krävdes att emissionsbeslutet biträddes av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

För mer detaljerad information avseende beslutet hänvisas till förslaget till beslut i kallelsen samt till fullständigt förslag, vilka finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.nischer.se.

Kontakt

Robert Vangstad VD Nischer Properties AB
0725 31 33 00
robert.vangstad@nischer.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2022 kl 15:10 CET.

Nischer Properties är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i tillväxtregioner. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Nischers aktie är noterad för handel på Nordic SME.