Nischer Properties redovisar idag sin delårsrapport för 2018

Härmed offentliggör Nischer Properties sin delårsrapport för 2018.

VD-kommentar

Det har varit ett positivt och händelserikt första halvår under 2018 för Nischer. Vi gläds såklart myck­et åt våra två senaste markanvisningar. ”Hörnett” i Örnsköldsviks kommun på vackra Varvsberget har en utvecklingspotential på totalt 21 000 kvm bruttoarea flerbostadshus. I idylliska Idenor, Hudiks­vall ska ett detaljplaneförfarande inledas med en uppskattad potential på 30 – 50 villor och kedje­hus. Detta är projekt som passar väl in i vår övriga portfölj med projekt i Haninge, Karlstad, Knivsta och Örnsköldsvik.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -6,8 Mkr, en förändring om ca 0,3 Mkr mot 2017. Soliditeten uppgick till 74,62 % vilket är en föränd­ring jämfört med -19,98% per 30 juni 2017.

Projektering och upphandling av produktionen för projektet i Karlstad är nu klara. Gällande finansie­ringen så har vi nu offerter för byggkreditiv och räknar med att kunna starta produktionen under hösten. Parallellt för vi diskussioner med potentiel­la köpare av nyckelfärdig fastighet.

I Haninge-Söderby kommer vi efter valet att fort­sätta dialogen med kommunen för att hitta alterna­tiva vägar och komma vidare i detaljplaneprocessen.

Detaljplanen i Knivsta löper på med samordnings­möten ihop med övriga byggherrar. Vi arbetar vidare med vårt initiala förslag på byggnation så att det ska passa in och fungera med kommunens stads­planering och de andra byggherrarnas projekt.
Vi har nu två projekt i Örnsköldsvik varav vårt Grand Living-projekt ingår i det område som kommunen nu gör förprojekteringar på. I det andra projektet Hörnett finns det lagakraftvunnen detaljplan, vilket innebär att bygglovsprojektering kan inledas under hösten. Realistiskt är att ett bygglov kan vara fram­me under sommaren 2019.
Vi fortsätter att träffa kommuner och markägare för att diskutera potentiella projekt. Vi räknar med att kunna addera ytterligare projekt till vår portfölj innan året är slut.
Vi ser fram emot en för Nischer spännande höst!

Urban Larsson
VD Nischer Properties AB (publ)

Väsentliga händelser under året
PERIODEN 1 JANUARI 2018 - 30 JUNI 2018

  • Nischer har fortsatt att sälja aktier i det icke publika erbjudandet i projektbolaget Nischer Knivsta 1 AB som kommer att driva projektet i Knivsta. Under perioden såldes aktier för totalt 4 044 000 kr.
  • Hudiksvalls kommun beslöt att ge Nischer Properties AB markanvisning på del av fastigheten Idenors-Ulvsta 1:10 i Idenor. Projektet kommer innebära nyproduktion av ca 30-50 bostäder.
  • Årstämman i Nischer Properties AB genomfördes den 23 maj 2018 i Nischers lokaler på Birger Jarlsgatan 18 A. Styrelsen fick fortsatt förtroende och framlagd resultat och balansräkning godkändes.
  • Arbetet med detaljplanen för projektet i Knivsta statade tillsammans med kommunen och övriga byggherrar som ska utveckla området.
  • Projektet i Karlstad fick sin ansökan om fullt investeringsstöd beviljad av Länsstyrelsen, vilket nu innebär att Nischer kan komma att få ett investeringsstöd på upp till 17 600 000 kr efter projektets färdigställande.

Väsentliga händelser under året
EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Nischer har sålt aktier för ytterligare 1 551 000 kr i projektbolaget Nischer Knivsta 1 AB och har nu sålt aktier för totalt 7 425 000 kr.
  • Örnsköldsviks kommun beslöt att ge Nischer en markanvisning för del av fastigheten Hörnett 3:11. Förslaget innebär nyproduktion av bostäder fördelat på en markyta motsvarande 3,3 ha. Total bruttoarea för projektet är 21 000 kvm, vilket då möjliggör bostäder på en bostadsarea om cirka 18 000 kvm.
  • Nischer har nått en överenskommelse med MyCab International gällande de depåbevis som Nischer har i bolaget. Motparten skall erlägga 3,2 msek senast den 30 november 2018.

Rapporten finns tillgänglig på www.nischer.se 

För ytterligare information:

Urban Larsson, VD
070 – 881 10 63
urban.larsson@nischer.se

Nischer Properties AB (publ) köper, säljer, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter i Sverige. Intäkter skapas genom fastigheternas värdeökning vid försäljning samt driftnetto vid förvaltning. Nischers aktie är noterad för handel på NGM Nordic MTF.

Taggar:

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar