Rättelse: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2016 – 30 juni 2016

Kompletterad delårsrapport med siffror för halvårsperioden 1 januari – 30 juni 2016.
Med anledning av att den delårsrapport som publicerades den 24 augusti endast innehöll siffror för det andra kvartalet, 1 april – 30 juni, så publicerar Nischer Properties AB en kompletterande delårsrapport som även inkluderar jämförande siffror för halvårsperioden 1 januari – 30 juni.

Perioden Januari – Juni 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 1,0 (0,0) MSEK.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,0 (-1,3) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 29,1 (-1,5) MSEK.
  • Resultat per aktie var 1,58 (-0,08) SEK.

Kvartalet April – Juni 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 27,7 (-0,9) MSEK.
  • Resultat per aktie var 1,50 (-0,05) SEK.

  

VD-kommentar

Nischer-koncernen redovisar en nettoomsättning för andra kvartalet 2016 på 0 MSEK (0 MSEK under motsvarande period 2015).

Koncernens rörelseresultat (EBITDA) för andra kvartalet 2016 uppgick till -1,7 MSEK (-0,8 MSEK under motsvarande period 2015).

Resultatet efter skatt innebär för perioden en vinst på totalt 27,7 MSEK. Vinsten är dels hänförlig till den försäljning av aktier i Concent Holding AB som gjordes under rapportperioden, dels även till den försäljning av samma aktieslag som gjordes under det första kvartalet, men som då felaktigt inte togs upp som vinst på grund av ett bokföringstekniskt fel.

Bolaget har under perioden sålt hela sitt innehav i Concent Holding AB. Köpeskillingen uppgår till 23 909 688 kronor motsvarande en aktiekurs på 5,50 kronor per aktie och betalning sker löpande under 2016.

Under kvartalet gjorde vi även klart med rekryteringen av Urban Larsson som ny verkställande direktör för bolaget. Urban har närmare 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen och kommer senast från en tjänst som projektutvecklare samt projektledare på Oscar Properties där han har ansvarat för flera av bolagets projekt under de senaste åren. Urban tillträder tjänsten den 1 september. Jag kommer själv att fortsätta som Affärsutvecklingschef i bolaget och fokusera på att bygga bolagets projektportfölj.

Arbetet med våra konceptbostäder går framåt. Detaljplaneprocessen för projektet i Haninge kommun löper på enligt plan och arbetet med att identifiera nya projekt är prioriterat.

Vi har även bytt namn från Nischer AB till Nischer Properties AB. Detta markerar tydligt det avstamp som vi nu gör för att utveckla framtidens bostäder.

2016-08-24

Wilhelm Burman, VD
Nischer Properties AB (publ)

   

Koncernens resultat för perioden april – juni 2016

Nettoomsättning
Nettoomsättning under andra kvartalet 2016 uppgick till 0,0 (0,0) MSEK.

Bruttoresultat
Bruttoresultatet för perioden uppgick till 0,0 (0,0) MSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för andra kvartalet uppgick till -1,7 MSEK (-0,8)MSEK.

Resultat före skatt
Resultat före skatt uppgick till 35,5 MSEK för perioden jämfört med andra kvartalet 2015 som uppgick till -0,9 MSEK.

Koncernens kassaflöde och finansiering
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 0,4 MSEK vilket är en ökning med 0,1 MSEK under andra kvartalet jämfört med första kvartalet 2016.

Antal aktier
Antal aktier uppgick vid periodens slut till 18 215 093.

Resultat per aktie
Resultat per aktie för andra kvartalet 2016 uppgick till 1,50 (-0,05) SEK.

Medarbetare
Bolaget har en anställd, VD Wilhelm Burman.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för perioden juli - september 2016: 17 november 2016 samt bokslutskommuniké för perioden januari – december 2016: 27 februari 2017.

Moderbolaget
Nischers affärskoncept innebär en närstående förvaltning och ett aktivt ägande av bolagets dotterbolag, både genom ett strategiskt arbete i dotterbolagens styrelser samt att utgöra ett operativt stöd i den dagliga verksamheten. Allt för att skapa de bästa förutsättningarna för Nischers dotterbolag att utvecklas och maximera dess potential.

Moderbolagets omsättning uppgick under andra kvartalet till 0,0 (0,0) MSEK. Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens slut till 1 person, VD Wilhelm Burman. Resultatet efter skatt under andra kvartalet uppgick till 27,8 (-0,9) MSEK.

Granskning
Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Bolagets verksamhet och riskfaktorer
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm 24 augusti 2016

Styrelsen

För ytterligare information:
Tommy Marklund, Styrelseordförande
070-870 77 00
tommy.marklund@yield.nu

Taggar:

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar