Rättelse kallelse till årsstämma i Nischer Properties AB (publ)

Nischer Properties AB (publ) publicerade den 12 april 2019 en kallelse till bolagsstämma att hållas den 23 maj 2019. [I kallelsen angavs ett antal veckodagar felaktigt.] I kallelsen angavs att den 23 maj är en onsdag men rätt veckodag är torsdag. Stämman äger rum torsdagen den 23 maj klockan 13:00 i No18:s lokaler på adress Centralplan 15, i Stockholm. Vidare angavs – i anslutning till avstämningsdag, dag för anmälan samt omregistrering av aktier – att den 17 maj 2019 är en torsdag men rätt veckodag är fredag. Således ska aktieägare (i) varit införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget på avstämningsdagen som var fredagen den 17 maj 2019, (ii) anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast fredagen den 17 maj 2019 samt (iii) underrättat sin förvaltare om omregistrering av sina aktier i god tid före fredagen den 17 maj 2019. Under ”Stämmohandlingar” angavs att redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2017 kommer hållas tillgängliga för aktieägarna, men inför årsstämman den 23 maj 2019 är det redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2018 som har hållits tillgängliga och som kommer att läggas fram på stämman. Korrigerad kallelse återfinns nedan.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NISCHER PROPERTIES AB (PUBL)

Aktieägarna i Nischer Properties AB (publ), org.nr 556513-5869, kallas härmed till årsstämma som hålls i No18:s lokaler på adress Centralplan 15, i Stockholm, torsdagen den 23 maj 2019 kl. 13.00.

  
Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget på avstämningsdagen som är fredagen den 17 maj 2019, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast fredagen den 17 maj 2019. 

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till johan.andre@nischer.se eller skriftligen till Nischer Properties AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

  
Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 17 maj 2019, då sådan införing ska vara verkställd.

  
Ombud 

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.nischer.se.

  
Förslag till dagordning 

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängden
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Anförande av bolagets verkställande direktör
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och i förekommande fall revisorssuppleant
 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 14. Val av revisor
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 16. Stämmans avslutande

  
Beslutsförslag

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, ska vara högst 1 820 000. (motsvarande cirka 10 procent av antalet aktier i bolaget vid kallelsens utfärdande).

  
Stämmohandlingar 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida, www.nischer.se, senast tre veckor före stämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att framläggas på stämman.

  
Upplysningar på årsstämman 

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.  

Antal aktier och röster i bolaget Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 18 215 093 stycken varvid varje aktie har en röst. Endast ett aktieslag finns. Bolaget äger inga egna aktier.
   

Stockholm i maj 2019 Styrelsen

Taggar:

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar