Delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

Delårsrapport januari - juni 2002 · Halvårsresultat före jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt om -12,0 (-41,6) mkr · Halvårsresultat efter jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt om -28,3 (-48,8) mkr · Halvårsresultat per aktie uppgick till -0,18 (-0,63) kr · Kostnadsbesparingar och effektiviseringar har medfört omstruktureringskostnader om -9,8 mkr under andra kvartalet · Årliga kostnaderna sänkta fr.o.m. juli med ca 40 mkr jämfört med första kvartalet · Bankoktroj erhållen. Medför bl.a. att ett kontant- och kreditkort kommer att lanseras VD-kommentar Vårt resultat för andra kvartalet och för halvåret är inte tillfredsställande. Resultatutvecklingen beror på försämrad börsomsättning med rekordlåg kundaktivitet, problem inom övriga verksamheter samt omstruktureringskostnader för att anpassa verksamheten till rådande marknadsförutsättningar. Förändringen från det avvaktande aktiemarknadsklimatet under första kvartalet till den tydligt negativa utvecklingen under det andra kvartalet har medfört minskad aktivitet inom värdepappershandel. En anpassning av organisationen och verksamheten till rådande marknadsförutsättningar är därför högsta prioritet. Vi är nu i augusti 90 medarbetare från 106 föregående kvartal och skall komma ned emot 80 medarbetare genom att organisationen för Nordnet Sverige trimmas ytterligare. Det omstruktureringsarbete som skett och pågår har medfört att de löpande rörelse-kostnaderna sänkts med ca 40 mkr på årsbasis fr.o.m. juli månad i jämförelse med första kvartalet. Breakeven nivån har därmed sänkts och målsättningen är att den skall sänkas till 4000 avslut per dag före årsskiftet trots fallande courtageintäkt per avslut som börsnedgången har medfört. Juli månad visar ett breakeven resultat före goodwill och skatt. I Sverige är Nordnet fortsatt den största Internetmäklaren mätt i antal avslut och volym. En position som vi skall försvara och förstärka genom ett ytterligare stärkt kunderbjudande och förbättrad service. Att vi erhöll bankoktroj är glädjande och ger oss förstärkta utvecklingsmöjligheter. I Norge och Danmark har, främst med anledning av börsklimatet, kundtillströmningen varit svag. Eurotrade Securities S.A. i Luxemburg visar börsklimatet till trots ett positivt resultat för halvåret. Sammantaget fortsätter vi med vårt fokus och vår strategi mot att bli lönsamma oavsett börsklimat. · Effektiviseringsarbete i syfte att sänka kostnaderna per kund, transaktion och intäktsenhet. · Förstärkning av kunderbjudandet, konkurrenskraften och intäktsbasen. · Utökning av den potentiella kundbasen och antal aktiva kunder inom kärnverksamheten genom kunderbjudande på flera marknader från i huvudsak ett kostnadsställe i Bromma,Stockholm. Klas Danielsson Verkställande direktör Koncernens intäkter och resultat Samgåendet mellan Gamla TeleTrade och Gamla Nordnet genomfördes under 2001. Samgåendet redovisas enligt poolningsmetoden varför de båda parternas räkenskaper har konsoliderats per 1 januari 2001. Jämförelsetalen är därmed totalen av de båda parternas siffror och skiljer sig därmed från angivna siffror i föregående års delårsrapport som endast innehåller Gamla TeleTrades. Koncernens försäkringsmäklarverksamhet har omstrukturerats och fr o m fjärde kvartalet 2001 avyttrades livförsäkringsmäklarverksamheten. I jämförelsesiffrorna ingår denna verksamhet. Första halvåret Intäkterna för första halvåret minskade med -32% till 81,5 (119,0) mkr. Av intäkterna är 48,3 (85,4) mkr provisions-netto, 20,5 (22,0) mkr räntenetto och 11,7 (12,4) mkr avgifter och övriga intäkter. Rörelsekostnaderna exklusive goodwillavskrivningar minskade med -42% och uppgick till -92,6 (-159,4) mkr. Resultatet för första halvåret före jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt uppgick till -12,0 (-41,6) mkr. Detta resultat har belastats med -3,5 mkr med anledning av uppkomna negativa poster från den i oktober 2001 avyttrade Livförsäkrings-mäklarverksamheten. Efter jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt uppgick resultatet till -28,3 (-48,8) mkr. De planenliga goodwillavskrivningarna uppgick till - 6,8 mkr. Resultatet per aktie efter skatt för första halvåret uppgick till -0,18 (-0,63) kr och efter utspädning till -0,18 (-0,63) kr. Andra kvartalet Intäkterna för andra kvartalet minskade med -38% till 33,4 (53,7) mkr. Av intäkterna är 18,2 (38,0) mkr provisions-netto, 9,5 (10,2) mkr räntenetto och 5,5 (6,0) mkr avgifter och övriga intäkter. Rörelsekostnaderna exklusive goodwillavskrivningar minskade med -46% och uppgick till -45,5 (-84,9) mkr. Resultatet för andra kvartalet före jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt uppgick till -12,1 (-31,1) mkr. Detta resultat har belastats med -3,5 mkr med anledning av uppkomna negativa poster från den i oktober 2001 avyttrade Livförsäkrings-mäklarverksamheten. Efter jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt uppgick resultatet till -25,6 (-49,1) mkr. De planenliga goodwillavskrivningarna uppgick till - 3,4 mkr. Resultatet per aktie efter skatt för andra kvartalet uppgick till -0,16 (-0,48) kr och efter utspädning till -0,16 (-0,48) kr. [REMOVED GRAPHICS] Verksamhetens utveckling Utvecklingen på Stockholmsbörsen var mycket negativ under andra kvartalet 2002 såväl med avseende på aktieindexutvecklingen som med avseende på handelsvolym och antal avslut i jämförelse med sista kvartalet 2001och första kvartalet 2002. Detta har påverkat verksamheten negativt med avseende på kundaktivitet, kundtillväxt och intäkter. Nordnets totala depåvärde har minskat under andra kvartalet som en följd av börsnedgången. Det totala tjänsteanvändandet har dock visat en fortsatt gynnsam utveckling. Den 19 juni 2002 erhöll Nordnet Securities AB oktroj. Nordnet Securities omvandlas därmed till bankaktiebolag med namnet Nordnet Securities Bank AB, med effekt under tredje kvartalet. Per den 30 juni 2002 uppgick antal aktiva depåer (depåer med bokförda tillgångar) till 62 800 jämfört med 65 000 per den 30 juni 2001 och 63 900 per den 30 mars 2002. Det totala depåvärdet uppgick per den 30 juni 2002 till 7,2 mdr kr. Per den 30 juni 2002 uppgick inlåningen (medel mottagna på konto) inklusive förvaltade klientmedel till 1 409 mkr och utlåningen till 289 mkr. För kvartalet uppgick räntenettot från affärsverksamheten till ca 3,2 mkr per månad och intäkterna för Internetmäkleriet från avgifter till ca 1,5 mkr per månad. För Internetmäkleriet bestod intäkterna under andra kvartalet till 55% av courtage och till 45% av andra intäkter. Under andra kvartalet 2002 genomförde Nordnet 259 000 avslut vilket innebär 1,4 avslut per aktiv depå och månad jämfört med 2,2 under andra kvartalet 2001. Marknadsandelen av antal avslut och volym på Stockholmsbörsen för andra kvartalet 2002 uppgick till 5,12 % respektive 0,8 %. Med avseende på antal avslut och volym är Nordnet Sveriges största Internetmäklare och även den största i Norden. Nordnet Norge och Nordnet Danmark lanserade nya tjänster under andra kvartalet. Kunderbjudandet i Sverige, Norge och Danmark är därmed likartade. Handlarapplikationen WinTrade finns nu på svenska, danska, norska samt engelska och antalet användare ökar trots börsklimatet. Efter tjänstelanseringarna i Norge och Danmark har ett visst inflöde av nya aktiva kunder skett. Nya tjänster och WinTrade lanserades även för Eurotrade Securities S.A. i Luxemburg. Eurotrades utveckling är under rådande marknadsförhållanden god med ett positivt resultat även för andra kvartalet. Avvecklingen av VCW går enligt plan men inom Nordnet Försäkringsmäklare uppstod problem relaterade till den per oktober 2001 sålda Livförsäkringsmäklarverksamheten. Annulationskostnader, annulationsreservering och övriga kostnader under andra kvartalet medförde att resultatet belastats med -3,5 mkr. Problemen är nu avklarade och Sakförsäkringsmäklarverksamheten visar ett positivt resultat för juli. Med anledning av det försämrade aktiemarknadsklimatet påbörjades under kvartalet en omstrukturering i syfte att effektivisera verksamheten och sänka kostnaderna i betydande omfattning redan from det tredje kvartalet. Arbetet har bl.a. resulterat i en minskning av personalstyrkan. Antal anställda vid periodens slut uppgick till 96 personer jämfört med 106 personer per 30 mars 2002. Av de anställda arbetade 78 med Nordnet Sverige, 6 med Eurotrade, 6 med de Norska och Danska tjänsterna, 7 med Nordnet Försäkringsmäklare och 1 person med VCW. I början av augusti efter periodens slut har antal anställda minskat inom Nordnet Sverige med ytterligare 6 personer till 72 och därmed för koncernen till 90. Antalen inkluderar ej tjänstledig eller föräldraledig personal. Koncernen och moderbolaget Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 999 mkr, varav spärrade medel till 54 mkr. Koncernens egna kapital uppgick till 151,0 mkr. Det egna kapitalet fördelar sig på 155.745.308 aktier á 0,97 kr per aktie. Soliditeten för koncernen uppgick till 10 %. Koncernens kapitaltäckningsgrad var 18 %. Efter planenliga avskrivningar om -6,8 mkr uppgår koncernens goodwill till 73,6 mkr. De månatliga avskrivningarna uppgår from januari 2002 till -1,1 mkr per månad efter att avskrivningstiden för vissa poster förkortats. Moderbolagets räntenetto för halvåret uppgick till -2,2 mkr. Inklusive för koncernen icke resultatpåverkande nedskrivningar av aktier i dotterbolag om -25,0 mkr uppgick resultatet till -27,4 mkr. Moderbolaget är ett holdingbolag utan affärsverksamhet. Moderbolagets likvida medel uppgick till 7,8 mkr. Likvida medel inklusive likvida medel i dotterbolag exklusive Nordnet Securities Bank AB uppgick till 49,7 mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick till 360,7 mkr. Moderbolagets räntebärande skulder uppgick till 65 mkr. Under tredje kvartalet kommer skulden om 40 mkr till Nordiska Fondkommission att återbetalas. Återstående skuld till E. Öhman J:or AB om 25 mkr är under omförhandling. Omstruktureringen och Utsikter för 2002 Omstruktureringen är en följd av det försämrade börsklimatet och att det löpande arbetet med att sänka kostnaderna och breakeven nivån därmed har snabbats på. Koncernens månatliga kostnader var under första kvartalet - 16 mkr, andra kvartalet -15 mkr och under juli månad -12,5 mkr. Enbart Nordnet Sveriges kostnader uppgick i juli till -10,5 mkr. Jämfört med första kvartalet har därmed kostnaderna på årsbasis för koncernen sänkts med 40 mkr. Beslut om ytterligare besparingar är tagna. Eurotrade Securities skall utvecklas genom bl.a. kommande tjänsteexpansion med optionshandel och belåning. Eurotrade planerar även att utöka kundmålgruppen till norska och danska utlandsboende. För Nordnet Norge och Nordnet Danmark är målsättningen att nå breakeven vid årsskiftet. En förutsättning är en förbättrad kundtill-strömning. Efter att koncernens kostnader och breakeven nivå sänkts fr.o.m tredje kvartalet har utsikterna förbättrats. Under andra halvåret kommer nya tjänster att lanseras bl.a. som en följd av att Nordnet blivit bank. Intäkter från dessa kommer dock ej in någon betydande omfattning att påverka resultatet för andra halvåret utan förväntas ge effekt under 2003. Att bli bank möjliggör för Nordnet att förstärka kunderbjudandet med bl.a. ett kontant och kreditkort kopplat till aktiedepån. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för 9 månader 2002 publiceras den 24 oktober 2002. Bokslutskommuniké för 2002 publiceras den 19 februari 2003. Stockholm den 14 augusti 2002. Klas Danielsson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Klas Danielsson, tel. 08 - 506 33000, mobil 0708 - 744 574, klas.danielsson@nordnet.se . Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00200/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00200/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar