Anmälningsperioden för emission av units i Nowonomics AB (publ) inför planerad notering på NGM Nordic SME inleds idag

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG, SINGAPORE, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Idag den 11 mars 2021 inleds anmälningsperioden för teckning av units (”Units”) inför den planerade noteringen av aktierna i Nowonomics AB (publ) (”NOWO” eller ”Bolaget”) och löper fram till och med den 25 mars 2021.

Idag inleds anmälningsperioden för teckning av Units inför den planerade noteringen av Bolagets aktier på NGM Nordic SME. Bolaget offentliggjorde idag den 11 mars 2021 investeringsmemorandum (”

Memorandumet”) för erbjudandet att teckna Units i Bolaget (”Erbjudandet”). Memorandumet och anmälningssedel finns tillgänglig på Bolagets hemsida https://ipo.nowonomics.com/ och på Mangold Fondkommission AB:s (”Mangold”) hemsida, www.mangold.se.

 

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet innefattar en nyemission av högst 1 200 000 Units, vardera Unit bestående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 (”Teckningsoption”). Erbjudandet motsvarar 14,4 MSEK före emissionskostnader.

  • Teckningskursen i Erbjudandet är 12 SEK per Unit, vilket motsvarar 12 SEK per aktie. Teckningsoptioner ges ut vederlagsfritt. Detta motsvarar en pre-money värdering av Bolaget om cirka 80,7 MSEK. Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 11 mars till och med den 25 mars 2021.
  • Teckningsåtaganden om cirka 9 MSEK, motsvarande cirka 62,6 procent av Erbjudandet, har lämnats från Bolagets befintliga aktieägare samt externa investerare.
  • Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 2 maj till och med den 16 maj 2022 till en teckningskurs om 16 SEK per aktie. Detta innebär att Bolaget kan komma att tillföras ytterligare teckningslikvid om högst 19,2 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på NGM Nordic SME.
 

Anmälan 

Anmälan om önskan att teckna Units i Erbjudandet ska ske genom:

  • Elektronisk teckning med BankID på Mangolds hemsida www.mangold.se.

  • Anmälningssedel som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://ipo.nowonomics.com/ samt på Mangolds hemsida www.mangold.se.
  • Kunder till Avanza Bank AB (”Avanza”) kan anmäla sig för Erbjudandet att teckna Units direkt över Avanzas internettjänst. Ytterligare information kan erhållas på Avanzas hemsida, www.avanza.se.
  • Kunder till Nordnet AB (”Nordnet”) kan anmäla sig för Erbjudandet att teckna Units direkt över Nordnets internettjänst. Ytterligare information kan erhållas på Nordnets hemsida, www.nordnet.se
 

Rådgivare
Mangold är finansiell rådgivare och Qap Legal är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

 

För mer information, kontakta:

Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28.

 

Om Nowonomics AB (publ)

NOWO (Nowonomics AB) föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin levnadsstandard när de blir pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag.NOWO har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med våra samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar att få en bättre ekonomisk situation. 

Bolagets Mentor är Aktieinvest FK AB som nås på ca@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från NOWO eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggör.Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "avser", ”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förutser”, "planerar", eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsriktade uttalanden. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.
 

För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28.

NOWO (Nowonomics AB) föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin levnadsstandard när de blir pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag. NOWO har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med våra samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar att få en bättre ekonomisk situation.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Anmälningsperioden för emission av units i Nowonomics AB (publ) inför planerad notering på NGM Nordic SME inleds idag
Twittra det här