Nowonomics AB (publ) har, av Nordic Growth Market NGM AB, erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA, SYDKOREA, SINGAPORE OCH SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Nowonomics AB (publ) (”NOWO” eller ”Bolaget”) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering av Bolagets aktier på NGM Nordic SME (”Nordic SME”). Preliminär första handelsdag är onsdag 7 april 2021. Aktier i Bolaget kommer att handlas under kortnamnet NOWO. Teckningsoptioner kommer att handlas under kortnamnet NOWO TO1. 

Noteringsbeslutet är villkorat av att Bolaget uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha uppnått gällande spridningskrav av aktierna före första handelsdag på Nordic SME samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar Bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Första handelsdag är beräknad till onsdag den 7 april 2021. Aktierna i Bolaget kommer handlas under kortnamnet NOWO. Teckningsoptioner kommer att handlas under kortnamnet NOWO TO1.

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att Bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som för börsnoterade bolag.

 

Bakgrund och motiv 

Bolaget har identifierat en långsiktig trend där privatpersoner vänder sig bort från traditionella banker och försäkringsbolag och vänder sig istället till nya aktörer med digitala plattformar. Genom en notering på Nordic SME skulle det enligt styrelsens uppfattning öka förutsättningarna för Bolaget att aktivt kunna ta en position i denna trend. En kapitalanskaffning i samband med notering medför att Bolaget får tillgång till det kapital som styrelsen bedömer nödvändigt för att Bolaget ska kunna bibehålla sin tillväxt- och expansionstakt.

 

Preliminär tidsplan

Offentliggörande av memorandum: 11 mars 2021
Anmälningsperiod: 11 – 25 mars 2021
Offentliggörande av utfall: 29 mars 2021
Första dag för handel: 7 april 2021

 

Rådgivare

Mangold är finansiell rådgivare och Qap Legal är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

 

För mer information, kontakta:

Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28.

 

Om Nowonomics AB (publ)

NOWO (Nowonomics AB) föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin levnadsstandard när de blir pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag.NOWO har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med våra samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar att få en bättre ekonomisk situation. 

Bolagets Mentor är Aktieinvest FK AB som nås på ca@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från NOWO eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggör.Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "avser", ”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förutser”, "planerar", eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsriktade uttalanden. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.
 

För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28.

NOWO (Nowonomics AB) föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin levnadsstandard när de blir pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag. NOWO har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med våra samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar att få en bättre ekonomisk situation.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Nowonomics AB (publ) (”NOWO” eller ”Bolaget”) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering av Bolagets aktier på NGM Nordic SME (”Nordic SME”). Preliminär första handelsdag är onsdag 7 april 2021. Aktier i Bolaget kommer att handlas under kortnamnet NOWO. Teckningsoptioner kommer att handlas under kortnamnet NOWO TO1.
Twittra det här