Nowonomics AB (publ):s unitemission övertecknades kraftigt

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA, SYDKOREA, SINGAPORE OCH SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Torsdagen den 25 mars 2021 avslutades teckningsperioden i Nowonomics AB (publ):s (”Nowonomics” eller ”Bolaget”) unitemission (”Erbjudandet”) inför den planerade noteringen på NGM Nordic SME. Erbjudandet om cirka 14,4 MSEK övertecknades kraftigt och den totala teckningen uppgick till cirka 38 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 267 procent. Bolagets styrelse har mot bakgrund av överteckningen beslutat om att utnyttja möjligheten till övertilldelning i enlighet med styrelsen förslag till beslut för emissionerna som omfattar ytterligare units motsvarande totalt 15 procent av Erbjudandet. Övertilldelningen medför att Bolaget tillförs ytterligare cirka 2,1 MSEK. Bolaget tillförs cirka 500 nya aktieägare genom Erbjudandet.
 

Kommentar från VD, Rutger Selin
Jag vill framföra ett stort tack till alla investerare som tecknat. Det gläder mig att det finns ett stort intresse för Bolaget. Nu satsar vi vidare för att allt fler ska upptäcka hur enkelt det kan vara att spara till pensionen utan att det känns”
 

Teckning
Erbjudandet tecknades till cirka 267 procent, vilket innebär att 1 380 000 aktier och 1 380 000 teckningsoptioner av serie TO1 emitteras, varav 180 000 aktier och 180 000 teckningsoptioner av serie TO1 avser övertilldelningen och vilket motsvarar 15 procent av Erbjudandet. Bolaget tillförs därmed cirka 16,5 MSEK i kontant emissionslikvid före emissionskostnader.
 

Tilldelning
Till följd av det stora intresset har tyvärr inte alla tecknare erhållit tilldelning. Tilldelning av units, tecknade inom ramen för emissionerna, sker i enlighet med de principer som anges i investeringsmemorandumet som offentliggjordes den 11 mars 2021. De tecknare som erhållit tilldelning via anmälan till förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare. Så snart emissionerna registrerats hos Bolagsverket kommer teckningsoptioner av serie TO1 att levereras till respektive depå eller VP-konto. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 30 mars 2021.
 

Aktier och aktiekapital
Efter registrering av samtliga aktier och teckningsoptioner i emissionerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 6 728 500 till 8 108 500 och antalet teckningsoptioner av serie TO1 uppgå till 4 349 400, varav 1 380 000 emitteras genom Erbjudandet. Aktiekapitalet i Bolaget kommer att öka från 1 162 812,80 SEK till 1 401 303,06 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterats i Erbjudandet utnyttjas för teckning av aktier kommer ytterligare 1 380 000 nya aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med ytterligare 238 490,25 SEK från 1 401 306,06 till 1 639 793,31 SEK.
 

Preliminär tidsplan
Likviddagen i emissionerna är beräknad till den 31 mars 2021.Första handelsdag för Bolagets aktie på NGM Nordic SME är beräknad till den 7 april 2021, förutsatt godkänd ansökan, vilket kommer att tillkännages genom separat pressmeddelande.Teckningsoptionerna som hänförs till Erbjudandet kommer tilldelas när emissionerna registrerats hos Bolagsverket. Bolaget kommer ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna i samband med registreringen och första dag för handel kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Rådgivare
Mangold är finansiell rådgivare och Qap Legal är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

Denna information är sådan som Nowonomics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2021 kl. 12:05 CEST.

 

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från NOWO eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggör.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "avser", ”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förutser”, "planerar", eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsriktade uttalanden. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.

 

Kontakt
Rutger Selin

VD Nowonomics AB (publ)
Telefon + 46 70 931 64 28

Om Nowonomics AB (publ)
NOWO (Nowonomics AB (publ)) föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin levnadsstandard när de blir pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag.NOWO har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med våra samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar att få en bättre ekonomisk situation. 

Bolagets Mentor är Aktieinvest FK AB som nås på ca@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Nowonomics AB (publ):s unitemission övertecknades kraftigt
Twittra det här

Citat

Jag vill framföra ett stort tack till alla investerare som tecknat. Det gläder mig att det finns ett stort intresse för Bolaget. Nu satsar vi vidare för att allt fler ska upptäcka hur enkelt det kan vara att spara till pensionen utan att det känns
Rutger Selin