Bra lön men dåligt med kompetensutveckling i byggbranschen

Små arbetsgrupper, goda medianlöner och lika möjligheter för män och kvinnor att bli chef. Det är områden där byggbranschen utmärker sig positivt. Det visar en ny undersökning från Nyckeltalsinstitutet.

Nyckeltalsinstitutet har även kartlagt byggbranschen arbetsmiljö. Undersökningen visar att den övergripande hälsostatusen inte sticker ut speciellt mycket jämfört med andra branscher men att det är skillnader mellan tjänstemän och hantverkare/kollektivanställda:

• Tre av fyra anställda inom byggbranschen har högst fem sjukdagar per år vid högst tre tillfällen. Det är en högre nivå än vad vi ser i andra branscher. Medianen för samtliga ingående organisationer är 65 procent, eller strax under två av tre anställda. Men liksom för övriga hälsonyckeltal är det i byggbranschen stor skillnad mellan hantverkare och tjänstemän. För hantverkare är det bara drygt hälften som har högst fem sjukdagar per år.

• I övrigt följer byggföretag väl nivåerna i svenskt arbetsliv i stort. Det är förhållandevis låg långtidssjukfrånvaro för tjänstemän och lite högre för hantverkare men i övrigt är byggbranschens medianvärden nära medianvärdena för samtliga medverkande organisationer.

Det finns också områden där branschen utmärker sig negativt. Det satsas inte så mycket på kompetensutveckling, mindre än en procent av den arbetade tiden. En låg andel, ungefär 3 av 4 anställda, har det senaste året haft någon form av utvecklingssamtal. Det är, jämfört med andra branscher, en låg andel. Personalomsättningen, mätt i andel avgångar, är närmare 20 procent och högre än i de flesta andra branscher.

Nyckeltalsinstitutet gör systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal.

Läs mer: 
Attraktiv Arbetsgivarindex AVI - mäter arbetsvillkoren i din organisation
Hälsoindex – mäter hälsan i företaget

Nyckeltalsinstitutets affärsidé är att erbjuda nyckeltal för kartläggning  och analys av företagets viktigaste resurs – personalen – för att bidra  till styrning mot framgång.

Nyckeltalsinstitutet ägs av Civilekonomerna,  Labora Konsultforum och Wise AB.
Bolaget bildades 1996 och gör systematiska  mätningar avseende personalekonomiska  nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets  verksamhet har definitioner för HR nyckeltal  skapats, som idag används av många företag  och organisationer i Sverige.
Mer information om Nyckeltalsinstitutets verksamhet och abonnemang finns på www.nyckeltal.se Det går också bra att ringa på tfn 08-402 00 29. Mejladress är info@nyckeltal.se

 

Prenumerera