Delårsrapport januari – juni 2019

JANUARI – JUNI 2019

 • Intäkter 656 MSEK (486)
 • Resultat efter skatt 470 MSEK (655)
 • Resultat efter skatt per aktie 2,80 SEK (3,90)

APRIL – JUNI 2019

 • Intäkter 333 MSEK (239)
 • Resultat efter skatt 309 MSEK (396)
 • Resultat efter skatt per aktie 1,84 SEK (2,36)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

 •  I maj emitterades treåriga icke-säkerställda obligationer om 750 MSEK under en total ram om upp till 1,5 MDSEK.
 •  I juni förvärvades en fastighetsportfölj med 21 fastigheter i södra Sverige till ett värde om 1,6 MDSEK.
 •  I juni förvärvade Nyfosas joint venture Söderport 15 fastigheter för 1,4 MDSEK, varav 722 MSEK från Nyfosa.
 •  I juli förvärvades en fastighetsportfölj med nio fastigheter i Malmö till ett värde om 695 MSEK.
 •  I juli avyttrade Nyfosas joint venture Söderport fastigheter i Torslanda för 2,3 MDSEK.

KOMMENTAR FRÅN VD

Ett högt tempo i Nyfosas förvärvsarbete under våren har gett utdelning. Vi har tecknat avtal om förvärv till ett värde om drygt 3,3 MDSEK under och efter kvartalet. Det är fastigheter med stabila kassaflöden i bra lägen, bland annat en större handelsfastighet i Luleå. Nyfosas flexibla strategi gör att vi kan gå mot strömmen och i rådande marknad är handel en kategori där vi ser intressanta möjligheter på orter och i lägen vi tror på. Med stärkt kassa från emission av obligationer i maj fortsätter vi att analysera både stora och små förvärv på vägen mot målet om 25 MDSEK i fastighetsvärde.

Jens Engwall, VD

Kontaktinformation
Jens Engwall, VD
Tel: +46 (0)70 690 65 50. Mail: jens.engwall@nyfosa.se

Ann-Sofie Lindroth, Ekonomichef
Tel: +46 (0)70 574 59 25. Mail: ann-sofie.lindroth@nyfosa.se

Denna information är insiderinformation som Nyfosa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2019 kl. 07:30 CET.

Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 30 juni 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 15,7 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.

Taggar: