Delårsrapport januari – juni 2020

JANUARI – JUNI 2020

  • Intäkter 923 MSEK (656)
  • Resultat efter skatt 908 MSEK (470)
  • Resultat efter skatt per aktie 5,07 SEK (2,80)

APRIL – JUNI 2020

  • Intäkter 493 MSEK (333)
  • Resultat efter skatt 249 MSEK (309)
  • Resultat efter skatt per aktie 1,35 SEK (1,84)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

  • Förvärvade fastighetsportfölj till ett värde om 4,9 MDSEK, innehållande 79 procent skattefinansierade hyresintäkter och avyttrade projektfastighet i Göteborg till ett värde om 400 MSEK.
  • Avyttrade en handelsfastighet i centrala Linköping till ett värdeom 139 MSEK.
  • Ingick avsiktsförklaring med Blackstone om avyttring av logistikportfölj för cirka 2,1 MDSEK.

KOMMENTAR FRÅN VD

Nyfosa fortsätter att växa och differentiera portföljen. Med förvärvet för 4,9 MDSEK som slutfördes i juli tillför vi starka och stabila hyresgäster, till största delen skattefinansierade verksamheter på tillväxtorter där vi redan har närvaro, och en ökning i intjäningsförmåga med drygt 200 MSEK. Det är ett förvärv som passar oss mycket väl och som vi är nöjda att kunna genomföra i rådande marknad. Nyfosas fokus är att bygga kassaflöden vilket innebär att vi också säljer när vi ser rätt möjlighet. Som vi nyligen meddelade förhandlar vi om avyttring av logistikfastigheter för drygt 2 MDSEK för att skapa utrymme för nya kassaflödesstärkande affärer.

Coronapandemin satte sin prägel på kvartalet. Samtidigt ser vi att transaktionsmarknaden har vaknat till liv och att våra värderingar ligger stabilt. Vi har fortsatt att arbeta nära våra hyresgäster som i stor utsträckning klarat situationen väl och vår egen verksamhet fungerar utan störningar. Osäkerheten kring framtiden är fortsatt stor men vi ser tendenser till en generell återhämtning, liksom att det kan uppstå affärsmöjligheter framåt som passar Nyfosa.

Jens Engwall, VD

För mer information, vänligen kontakta: 
Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50
Ann-Sofie Lindroth, Ekonomichef, ann-sofie.lindroth@nyfosa.se, mobil: 070 574 59 25
Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nyfosa AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och L
agen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2020, kl. 07.30.

Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 30 juni 2020 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 24,9 MDSEK. Läs mer på www.nyfosa.se

Taggar: