Delårsrapport januari - mars 2019

Report this content

JANUARI - MARS 2019

  • Intäkter 322 MSEK (247)
  • Resultat efter skatt 160 MSEK (259)
  • Resultat efter skatt per aktie 0,96 SEK (1,54)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

  • Under det första kvartalet tillträddes tre fastigheter till ett totalt fastighetsvärde om 88 MSEK.
  • Efter kvartalets utgång förvärvades en lagerportfölj till ett värde om 176 MSEK samt handelsfastigheter till ett värde om 470 MSEK.

KOMMENTAR FRÅN VD

Det är hög aktivitet i vårt förvärvsarbete och vi börjar nu se frukterna av detta. Efter kvartalet genomförde vi förvärv till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 646 MSEK. Det är fastigheter med god intjäning i bra lägen som kompletterar vårt befintliga bestånd väl. Vi fortsätter att granska intressanta affärer i olika sektorer i högt tempo och ser goda möjligheter för fler avslut under innevarande kvartal.

Jens Engwall, VD

Kontaktinformation
Jens Engwall, VD
Tel: +46 (0)70 690 65 50. Mail: jens.engwall@nyfosa.se

Ann-Sofie Lindroth, Ekonomichef
Tel: +46 (0)70 574 59 25. Mail: ann-sofie.lindroth@nyfosa.se

Denna information är insiderinformation som Nyfosa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 07:30 CEST.

Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 mars 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 15,7 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar