Delårsrapport januari – mars 2020

Report this content

JANUARI - MARS 2020

  • Intäkter 430 MSEK (322)
  • Resultat efter skatt 659 MSEK (160)
  • Resultat efter skatt per aktie 3,80 SEK (0,96)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

  • I februari genomfördes en riktad nyemission vilket tillförde Nyfosa 601 MSEK före emissionskostnader.
  • Ett 10-årigt hyresavtal tecknades med Luelå kommun.
  • En fastighetsportfölj med 79 kommersiella fastigheter tillträddes till ett totalt värde om 4,2 MDSEK.
  • I mars fastställdes nytt finansiellt mål och utdelningspolicy samt uppdaterad affärsidé och vision.
  • Med anledning av coronapandemin meddelades att förvärvet av fastighetsportföljer från SBB i Norden AB inte fullföljs enligt avsiktsförklaringen.
  • Av hyresfordringar för det andra kvartalet pågår hyresgästdialog, relaterad till coronapandemin, om fyra procent av kvartalets hyresintäkter.

KOMMENTAR FRÅN VD

Nyfosa står stadigt. Vi redovisar ett starkt första kvartal med ökad intjäning, god likviditet och tillträde av fastigheter för 4,7 MDSEK. Med Nyfosas bredd av hyresgäster inom ett flertal branscher har vi goda grundförutsättningar i rådande situation med pågående coronapandemi, men osäkerheten är mycket stor. Vi räknar med en negativ påverkan under den närmaste tiden. Hur mycket och hur länge är i nuläget omöjligt att bedöma. Vi gör det vi kan göra; förbereder oss för olika scenarier med nära kontakt med våra hyresgäster och löpande utvärdering av hur finansiering och transaktioner påverkas. När det är dags för affärer är vi redo och rustade för det. 

Jens Engwall, VD

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50
Ann-Sofie Lindroth, Ekonomichef,
ann-sofie.lindroth@nyfosa.se, mobil 070-574 59 25

 

Denna information är insiderinformation som Nyfosa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl. 07:30 CEST.

Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 december 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 19,6 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se

Taggar: