Delårsrapport januari – mars 2021

Report this content

JANUARI – MARS 2021

 • Intäkterna uppgick till 571 MSEK (430), en ökning med 33 procent.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 421 MSEK (344), en ökning med 22 procent.
 • Förvaltningsresultatet exklusive värdeförändringar och skatt i joint venture uppgick till 283 MSEK (260), en ökning med 9 procent.
 • Utdelningsgrundande kassaflöde per aktie uppgick till 1,15 SEK (1,20), en nedgång med 4 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 639 MSEK (659).
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 3,46 SEK (3,80).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

 • I februari avyttrades en handelsfastighet för 220 MSEK.
 • I mars tecknades ett 12-årligt hyresavtal för etablering av en ny produktionsanläggning i Eskilstuna. Uthyrningen omfattar initialt 14 tusen kvm med planerad utökning till totalt cirka 70 000 kvm.
 • I mars genomfördes en bytesaffär omfattande förvärv av fem fastigheter för 657 MSEK och avyttring av två projektfastigheter för 477 MSEK.
 • Efter kvartalets slut meddelade Nyfosa att bolaget har upprättat ett grönt finansieringsramverk och överväger emission av grönt obligationslån samt offentliggjorde ett villkorat återköpserbjudande av bolagets utestående obligation. 
 • Efter kvartalets slut meddelade Nyfosa beslutet att långsiktigt bygga upp en diversifierad fastighetsportfölj på den finska fastighetsmarknaden tillsammans med Brunswick Real Estate. 

KOMMENTAR FRÅN VD

Under årets första kvartal visade Nyfosa fortsatt stabilitet med positiv nettouthyrning och starka nyckeltal. I mars genomförde vi en uthyrning i Eskilstuna för en unik etablering inom svensk batteriindustri. Det kinesiska bolaget Senior ska växa sin verksamhet för att skapa Europas största produktionsanläggning för leveranser bland annat till Northvolt. Naturligtvis är det väldigt positivt att Nyfosa kan bidra till en sådan satsning i Sverige där vi blir en viktig pusselbit för fortsatt utbyggnad av Seniors verksamhet.

I april tog vi ännu ett steg för att bygga kassaflöde och värde. Vi går nu in i Finland som idag saknar en opportunistisk aktör som Nyfosa. Vår bedömning är att det finns goda möjligheter för bra affärer. Ambitionen är att bygga upp en diversifierad fastighetsportfölj med hållbar profil på den finska marknaden och nå ett fastighetsvärde om 7 MDSEK inom fem år. Genom samarbete med Brunswick Real Estate som redan är etablerade i Finland har vi en kort startsträcka.

Vi fortsätter som vi alltid har gjort genom att göra affärer där vi ser möjligheter. En stark bank- och kapitalmarknad ger möjlighet att fortsätta växa lönsamt. Med ett grönt finansiellt ramverk på plats skapar vi dessutom möjligheter till olika former av grön finansiering samtidigt som det ger oss ytterligare ett verktyg i vårt hållbarhetsarbete.

Stina Lindh Hök, VD

Kontaktinformation
Stina Lindh Hök, VD
Tel: 070 577 18 85.
E-post: stina.lindh.hok@nyfosa.se

Ann-Sofie Lindroth, Ekonomichef
Tel: 070 574 59 25. 
E-post: ann-sofie.lindroth@nyfosa.se

Denna information är insiderinformation som Nyfosa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2021 kl. 07:30 CEST.

Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Vår opportunistiska investeringsstrategi möjliggör förvärv i olika geografier och kategorier, men vi prioriterar kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner. Fastigheterna förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Per den 31 mars 2021 uppgick Nyfosas fastighetsvärde till cirka 30,6 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap sedan 2018. Läs mer på www.nyfosa.se

Taggar: