Kommuniké från Nyfosa AB:s årsstämma den 9 maj 2019

Nyfosa AB höll idag under torsdagen den 9 maj 2019 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018 fastställdes.

Vinstdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2018, utan istället balansera till stämman förfogande stående medel i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2018.

Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Johan Ericsson, Marie Bucht Toresäter, Lisa Dominguez Flodin, Jens Engwall, Per Lindblad och Kristina Sawjani samt valdes Mats Andersson. Bengt Kjell hade avböjt omval. Till styrelsens ordförande valdes Johan Ericsson. För mer information om styrelsens ledamöter, se bolagets webbplats www.nyfosa.se.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att Mattias Johansson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att arvode ska utgå för tiden till slutet av nästa årsstämma med 425 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Därutöver ska för arbete i revisionsutskottet ett årligt arvode utgå med 60 000 kronor till utskottets ordförande samt med 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ett årligt arvode utgå med 40 000 kronor till utskottets ordförande samt med 20 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Besluten var i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Vidare fastställde stämman de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Instruktion till valberedningen
Stämman beslutade om en mindre ändring i valberedningens instruktion. I övrigt är de principer för valberedningens sammansättning och arbete som beslutats vid tidigare bolagsstämma oförändrade fram till dess att en bolagsstämma beslutar annat. Föreslagen instruktion återfinns i sin helhet på bolagets webbplats, www.nyfosa.se.

Riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (LTIP 2019)
I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för medarbetare i Nyfosa-koncernen. För inrättandet av programmet beslutade stämman om en riktad emission av högst 1 950 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till det helägda dotterbolaget Nyfosa NYAB 9 AB, som ska överlåta teckningsoptionerna till medarbetare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att införa ett incitamentsprogram och därigenom ett belöningssystem som är konkurrenskraftigt inom samtliga bolagets marknader, som kan fungera som riktlinje för bolagets ledningsgrupp i arbetet med bolagets strategi och som, utöver att fungera fokushöjande för bolagets anställda när det kommer till att leverera utmärkta resultat som bidrar till värdeskapande för aktieägarna, dessutom ger bolagets anställda en ökad möjlighet att ta del i bolagets framgångar.

Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till medarbetare inom koncernen (uppdelade i olika kategorier) på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde av ett oberoende värderingsinstitut. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1 ny aktie i Nyfosa AB. Teckningskursen per aktie baseras på aktiens genomsnittskurs vid tidpunkten för emissionen av teckningsoptionerna och räknas därefter upp eller ned efter Carnegies fastighetsindex (CREX) till september 2022 då den slutligen fastställs. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för juli-september 2022, bokslutskommunikén för 2022 och delårsrapporten för januari-mars 2023, dock längst fram till och med den 10 juni 2023. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 1 950 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,15 procent av det totala antalet aktier och det totala antalet röster i bolaget.

Teckningsoptionerna omfattas av en skyldighet för deltagare som önskar överlåta eller på annat sätt avyttra optionerna att först erbjuda dessa till bolaget till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Motsvarande förköpsrätt gäller om en deltagares anställning i eller uppdrag för bolaget upphör under programmets löptid. Bolaget kommer genom kontant bonus subventionera upp till 100 procent av deltagarens premie (upp till och med garantinivå). Bonusen betalas ut vid två tillfällen om vardera 50 procent under optionernas löptid.

Emissionsbemyndigande
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019, kl. 16.25 CEST.

Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 mars 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 15,7 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.

Prenumerera

Dokument & länkar