Nyfosa avyttrar fastigheter till ett värde om cirka 1 MDSEK

Nyfosa har tecknat avtal om avyttring av fastigheterna Snödroppen 2 och Tulpanen 3 i Mölndal till ett värde om 1 037 MSEK. Fastigheterna som omfattar en uthyrningsbar yta på cirka 78 000 kvadratmeter, främst bestående av kontor och lager, förvärvas av fastighetsbolaget Regio. Hyresvärdet för fastigheterna uppgår till cirka 106 MSEK och genomsnittlig återstående avtalslängd är 4,7 år. Uthyrningsgraden uppgår till 66 procent. Frånträde sker den 1 september 2020.

”Vi har haft en god utveckling på dessa fastigheter och ser det som ett lämpligt tillfälle att avyttra nu. Nu siktar vi in oss på nya förvärv och fortsatt tillväxt”, kommenterar Stina Lindh Hök, Operativ chef i Nyfosa.

För mer information, vänligen kontakta: 
Stina Lindh Hök, Operativ chef, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85
Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nyfosa AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2020, kl. 09.15.

Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 30 juni 2020 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 24,9 MDSEK. Läs mer på www.nyfosa.se

Taggar:

Prenumerera