Nyfosa delårsrapport januari–september 2021

Report this content

JANUARI–SEPTEMBER 2021

 • Intäkterna uppgick till 1 788 MSEK (1 477), en ökning med 21 procent.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 372 MSEK (969), en ökning med 42 procent.
 • Förvaltningsresultatet exklusive värdeförändringar och skatt i joint ventures uppgick till 957 MSEK (870), en ökning med 10 procent.
 • Utdelningsgrundande kassaflöde per aktie uppgick till 5,35 SEK (5,66), en nedgång med 5 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 051 MSEK (1 728).
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 10,94 SEK (9,55).

JULI–SEPTEMBER 2021

 • Intäkterna uppgick till 634 MSEK (554), en ökning med 14 procent.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 414 MSEK (377), en ökning med 10 procent.
 • Förvaltningsresultatet exklusive värdeförändringar och skatt i joint ventures uppgick till 371 MSEK (344), en ökning med 8 procent.
 • Utdelningsgrundande kassaflöde per aktie uppgick till 1,83 SEK (1,61), en ökning med 14 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 701 MSEK (819).
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 3,66 SEK (4,44).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

 • I juli förvärvades totalt 19 fastigheter i Finland till ett värde om närmare 2,5 MDSEK. Fastigheterna är belägna i regionsstäderna Jyäskylä, Tammerfors och Uleåborg.
 • Efter kvartalet meddelades att styrelsen i Torslanda Property Investment (TPI), dotterbolag till Nyfosas joint venture Söderport, föreslår ett frivilligt inlösenerbjudande till substansvärde omfattande var femte aktie, maximalt 337 MSEK varav 264 MSEK avser Söderports andel. På extra bolagsstämma i TPI den 18 november 2021 fattas beslut om förslaget.

KOMMENTAR FRÅN VD

När vi i april i år beslutade att gå in i Finland satte vi som mål för Nyfosa att nå 7 MDSEK inom fem år. Vid tredje kvartalets slut har vi nått drygt 2,5 MDSEK. Det är positivt att vi har kunnat förvärva så snabbt men framför allt bra fastigheter i regionsstäder. Detta är bara en start, nu siktar vi framåt för att bygga en stark och diversifierad kassa­flödesportfölj i Finland. Vi ser goda möjligheter att bli större på dessa orter och i andra finska växande städer. För närvarande arbetar vi med ett antal möjliga affärer som vi hoppas kunna gå i mål med under året.

Inom förvaltningen ser vi en fortsatt positiv utveckling med stabil efterfrågan på lokaler och vi kunde även detta kvartal redovisa en positiv nettouthyrning. Arbetet med att öka energieffektiviteten i fastighetsbeståndet fortgår med tydligt fokus; att minska CO2-utsläpp och samtidigt öka lönsamheten genom minskad energiförbrukning. Vi analyserar varje unik fastighet för att identifiera rätt åtgärder.

Jag är nöjd med utvecklingen under kvartalet och de starka nyckeltal vi redovisar. Vi i ökade fastighetsvärdet till närmare 35 MDSEK, förvaltningsresultat och kassaflöde per aktie ökade och vi har en stabil finansiell ställning. Vi noterar en ökande oro för inflations- och ränte­utvecklingen som vi följer noga men vi upplever att grundförutsättningarna fortsatt är stabila på fastighets­marknaden vilket skapar förutsättningar att växa vidare.

Stina Lindh Hök, VD

Kontaktinformation
Stina Lindh Hök, VD
Tel: 070 577 18 85. E-post: stina.lindh.hok@nyfosa.se

Ann-Sofie Lindroth, Ekonomichef
Tel: 070 574 59 25. E-post: ann-sofie.lindroth@nyfosa.se

 

Denna information är insiderinformation som Nyfosa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021 kl. 07:30 CEST.

Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Med vår opportunistiska strategi investerar vi i fastigheter i olika geografier och kategorier. Vi är idag aktiva på den svenska och finska marknaden med fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner. Fastigheterna förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Per den 30 september 2021 uppgick Nyfosas fastighetsvärde till cirka 34,5 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap sedan 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.

Taggar: