• news.cision.com/
  • Nyfosa AB/
  • Nyfosa förvärvar en mixad fastighetsportfölj för cirka 2,5 MDSEK med hög andel skattefinansierade hyresgäster och utvecklingspotential

Nyfosa förvärvar en mixad fastighetsportfölj för cirka 2,5 MDSEK med hög andel skattefinansierade hyresgäster och utvecklingspotential

Report this content

Nyfosa har förvärvat samtliga fastigheter och projekt i Estea AB:s helägda dotterbolag och investeringsfond Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) till ett värde om cirka 2,5 MDSEK. Cirka 60 procent av portföljen är belägen i Stockholmsregionen och den tillför Nyfosa en attraktiv mix av fastighetskategorier, stabila kassaflöden och utvecklingspotential.

Förvärvet omfattar 16 fastigheter, varav en projektfastighet, belägna i Stockholm, Karlstad och Eskilstuna med en uthyrningsbar yta på cirka 92 tusen kvadratmeter. Skattefinansierade hyresgäster står för 55 procent av hyresvärdet och bland de större hyresgästerna återfinns Karlstad kommun, Region Värmland och Stockholms Läns Landsting. Hyresvärdet för fastigheterna uppgår till totalt cirka 160 MSEK och genomsnittlig återstående avtalslängd är 4,4 år. Uthyrningsgraden uppgår till 94 procent. Som en del i affären övertar Nyfosa även pågående projektutveckling av fastigheten Nacken 1 i Eskilstuna med cirka 200 planerade hyresbostäder. Tillträde för fastighetsportföljen är planerat till den 16 november 2020.

”Portföljen som består av såväl hyresbostäder, skolor, vårdcentraler, kontor och lager/logistik passar Nyfosa mycket väl. Vi är en av få aktörer som kan förvärva en portfölj med så olika segment. Förutom att fastigheterna genererar ett säkert kassaflöde från en hög andel skattefinansierade hyresgäster pågår också flera detaljplanearbeten som vi bedömer kommer kunna generera cirka 20 000 kvm BTA bostadsbyggrätter i Stockholmsregionen”, kommenterar Stina Lindh Hök, Operativ chef och tillträdande VD för Nyfosa.

För mer information, vänligen kontakta: 
Stina Lindh Hök, Operativ chef, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85
Josephine Björkman, Transaktionschef, josephine.bjorkman@nyfosa.se, mobil 070-226 29 62


Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nyfosa AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020, kl. 15.30.

Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 30 september 2020 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 28,6 MDSEK. Läs mer på www.nyfosa.se

Taggar: